ŻYCZLIWOŚĆ DLA NOWYCH

Narody, które nie zdobędą się na życzliwość dla tych nowych społe­czeństw, okażą tym samym kulturową niedojrzałość i brak hu­manizmu”Ponieważ — jak to wcześniej stwierdziliśmy — sfery komu­nikowania nie da się oddzielić od całokształtu stosunków między­narodowych, przeto muszą się na nim odbijać korzystnie lub nie­korzystnie wszelkie pozytywne lub negatywne procesy i zjawiska występujące na innych płaszczyznach. Wielu badaczy sądzi jed­nak, że postęp w omawianej dziedzinie jest ciągle niewspółmier­nie mały do postępu osiągniętego w pozostałych i że stan nie­sprawiedliwości utrzymuje się najdłużej właśnie w międzynaro­dowych stosunkach kulturalnych, w których ciągle daleko do po­zytywnego współżycia.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: