ŹRÓDŁO OGÓLNYCH NORM

Są to jednocześnie zasady, które — wobec braku lub niekom­pletności przepisów szczegółowych — winny stanowić źródło ogólnych norm współżycia w sferze komunikowania. Poczucie od­powiedzialności państwa można zatem uznać za element rekom­pensujący niedoskonałości uregulowań normatywnych w oma­wianej dziedzinie.Można z tegó wywieść ogólną zasadę, że dopóki brak jest nor­my traktatowej, państwo kieruje się poczuciem własnej odpowie­dzialności zgodnej ze swym ustawodawstwem oraz normami po­stępowania uznanymi przez narody cywilizowane; gdy prawo międzynarodowe bierze na siebie problem określenia odpowie­dzialności — państwo to prawo respektuje. Jeśli się uznaje, że państwo jest podmiotem swej funkcji zewnętrznej w trzech jej sferach: politycznej, ekonomicznej i mi­litarnej, to w pełni logicznie musi brzmieć konstatacja, że nie może być wyłączona z funkcji zewnętrznej państwa także dzia­łalność informacyjno-kulturalna.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: