WYRÓŻNIONA WSPÓŁPRACA

„Marksizm — pisze B. Suchodolski — już dawno porzucił ciasną koncepcję «kułtury proletariackiej» przeciwsta­wionej całemu dziedzictwu kulturalnemu świata i stał się otwar­ty na uniwersalne wartości humanistyczne”.W marksistowskiej literaturze z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych wyodrębnia się niekiedy różne obszary kultury będące przedmiotem obrotu międzynarodowego z punktu widzenia ich uniwersalizmu — jako przesłanki współpracy względ­nie szczególnej nośności ideologicznej, która jest z kolei przesłan­ką konfrontacji.I tak np. wyróżnia się:„ współpracę na gruncie wymiany uniwersalnych dóbr kul­turalnych, odnoszących się do dorobku kulturalno-cywilizacyjnego ludzkości i służących rozwojowi pokojowych tendencji w świecie;współpracę na gruncie wymiany dóbr kulturalnych, wy­rosłych z uwarunkowań narodowych i klasowych poszczególnych państw biorących udział w wymianie, wpływającą na wzrost wza­jemnego zrozumienia i zaufania;konfrontację między treściami kulturowymi i systemami wartości ukształtowanymi na różnym gruncie klasowym i słu­żącymi odmiennym celom”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: