WYCHOWANIE W DUCHU

Wychowanie w duchu internacjonalizmu, solidarności i współpracy z innymi narodami, poszanowania dla ich odmienności; wychowanie upo­wszechniające w’świadomości społecznej wszystkie humanistyczne warto­ści tkwiące w dorobku cywilizacyjno-kulturalnym innych narodów. Reali­zacja tego celu wychowawczego stwarza sprzyjające przesłanki dla aktyw­nego uczestnictwa krajów socjalistycznych w procesie komunikowania mię­dzynarodowego.Przesłanką, lecz nie gwarancją, szerokiego udziału społe­czeństw socjalistycznych w procesie zapoznawania się z warto­ściami innych narodów są trzy czynniki, które jednocześnie są najbardziej charakterystycznymi cechami socjalistycznego mo­delu kultury: rzeczywista demokratyzacja w zakresie dostępu do dóbr kulturalnych; mecenat państwa i organizacji społecznych nad rozwojem kultury;rozbudzenie kulturalnej i kulturotwórczej aktywności spo­łeczeństwa. Wymienione czynniki odgrywają istotną rolę także w polityce współpracy kulturalnej państw socjalistycznych z zagranicą. Jej ścisłe synchronizowanie z wewnętrzną polityką kulturalną jest istotną cechą socjalistycznej koncepcji kultury.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: