TWORZENIE I UPOWSZECHNIENIE

Brzmi to jak żart, który jednak obrazuje istniejące realia. Dlatego też jedynej szansy przeciwdziałania uniformizacji kultu­rowej należy upatrywać w świadomym współdziałaniu społecz­ności międzynarodowej. A jeśli się już godzić na upowszechnianie w skali globalnej jakichś wartości, to tylko takich, które „swo­bodnie zaakceptowane przez społeczeństwa stanowić będą pod­waliny wspólnej uniwersalnej kultury przyszłości. Widzimy ją zgodnie z ideami socjalizmu jako kulturę humanistyczną, głęboko zakorzenioną w przeszłości, otwartą i równocześnie śmiało roz­wijającą się, odpowiadającą na problemy i potrzeby człowieka naszej epoki”.Chodzi zatem o tworzenie i upowszechnianie wspólnego dzie­dzictwa kulturowego i cywilizacyjnego ludzkości oraz wspólnych, akceptowanych przez społeczność narodów, wartości mogących sprostać wyzwaniom współczesności i przyszłości, a nie o uniwer- salizację kultury w wersji proponowanej np. przez twórców omó­wionej poprzednio koncepcji „społeczeństwa globalnego”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: