SYNTETYCZNY RYS KONCEPCJI

Charakteryzując najogólniej koncepcję „swobodnego przepły­wu” należy stwierdzić, że jest ona nie tylko konstrukcją teore­tyczną, ale także — a może przede wszystkim — realizowaną w praktyce doktryną strategiczno-polityczną oraz instrumentem od­działywania ideologiczno-propagandowego. Odróżnia ją to w spo­sób istotny od większości poprzednio omówionych koncepcji (np. „społeczeństwa globalnego”), które są tworami wybitnie akade­mickimi pozbawionymi często odniesień do rzeczywistości podzie­lonego świata.Sprowadzając dotychczasowe rozważania do krótkiej definicji można by określić koncepcję „swobodnego przepływu informacji” jako próbę narzucenia społeczności międzynarodowej burżuazyj- nego modelu komunikowania masowego opartego na żywiołowości i automatyzmie, którymi rządzą jedynie prawa rynku kapitali­stycznego, wykluczające uzgodnioną przez państwa uczestniczące w obrocie międzynarodowym regulację tak o charakterze (kryteria selekcji treści), jak i formalnoprawnym (prob­lem odpowiedzialności) uwzględniającą dobro stosunków między­narodowych w podzielonym świecie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: