ROLA KOMUNIKOWANIA

Tak określiła rolę komunikowania między narodami berlińska konferencja 29 partii komunistycznych i robotniczych Europy, która wezwała do walki:„— o to, by zachowując obiektywizm, środki masowej infor­macji służyły wszędzie wzajemnemu poznaniu się, rozpowszech­nianiu idei ułatwiających lepsze wzajemne zrozumienie, pogłę­bianiu klimatu zaufania i współpracy między narodami;o intensyfikację wzajemnej wymiany dóbr kultury i sztu­ki, co przyczynia się do utrwalenia ideałów sprawiedliwości, wol­ności, braterstwa i przyjaźni między narodami”.Mówiąc o wysiłkach państw socjalistycznych na rzecz pro­mowania idei komunikowania dla pokoju nie sposób nie wspo­mnieć o roli Polski w tym dziele. Pomna swych tragicznych doświadczeń historycznych uznaje ona pokojową misję informa­cji i kultury za szczególnie istotny czynnik komunikowania mię­dzy narodami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: