KOMPETENCJA PAŃSTWA

Kompetencje państwa w omawianej sferze są istotnym czynnikiem mającym wpływ na formułowanie celów narodowej polityki w dziedzinie komunikowania, za którą opowiada się wie­le dokumentów UNESCO i której potrzebę widzą także niektórzy badacze zachodni. „Do zadań tej polityki należy formułowanie generalnych zasad tworzących podstawy procesu informowania, wskazywanie hierarchii bieżących potrzeb, dbałość o rozwój in­frastruktury informacyjnej, czyli zespołu urządzeń instytucji dzia­łających dla potrzeb procesów komunikowania społecznego”.Cele narodowej polityki w tej sferze wypływają ze społecz­nych i narodowych interesów. W miarę wzrostu roli komuniko­wania w skali każdego społeczeństwa oraz w skali międzynaro­dowej polityka ta będzie coraz istotniejszym elementem funkcjo­nowania każdego społeczeństwa oraz określać będzie kształt mię­dzynarodowego ładu w dziedzinie komunikowania.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących edukacji. Na moim blogu zamieszczam artykuły z rożnych dziedzin wiedzy, różne ciekawostki i rzeczy które mnie zainteresowały. Jeśli podoba Ci się formuła mojego bloga to zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej: