Kategoria: Komunikowanie na świecie

NAJWAŻNIEJSZA KONFRONTACJA

Wiadomo było jednak, że najważniejsza konfrontacja dopiero się zacznie, z chwilą, gdy Stany Zjednoczone będą usiłowały wywrzeć presję na obóz przeciwnika, tj. Związek Radziecki i po­zostałe kraje socjalistyczne, które odrzucały od samego początku model ,,swobodnego przepływu informacji” widząc w nim

JEDNOŚĆ PRZESŁANEK EKONOMICZNYCH I IDEOLOGICZNYCH

Analiza ekonomicznych i ideologicznych uwarunkowań koncep­cji „swobodnego przepływu” skłania do wniosku, że łączy je dia­lektyczna jedność, że stanowią one różne aspekty tego samego zjawiska. Z cytowanych oświadczeń wynika, że ekspansję kapi­tału amerykańskiego w okresie powojennym zrodziły interesy ekonomiczne, ale w

DŁUGOFALOWY INTERES

Nie pozostawia co do tego wątpliwości wypowiedź byłego szefa USIĄ, L. Marksa: „Długofalowy interes amerykańskiej ekonomiki — stwierdza — jest we wzrastającym stopniu związany z wytwarzaniem i dystrybucją informacji (…) Jesteśmy bardziej niż jakikolwiek inny kraj światowym bankiem informacji, z

GENEZA POSTULATU „SWOBODNEGO PRZEPŁYWU LUDZI IDEI I INFORMACJI”

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych koncepcja „swobodnego przepływu informacji” stała się częścią oficjalnego postulatu „swobodnego przepływu ludzi, idei i informacji” zgło­szonego przez państwa NATO w odpowiedzi na ofensywę poli- tyczno-dyplomatyczną krajów socjalistycznych w sprawie zwoła­nia ogólnoeuropejskiej konferencji bezpieczeństwa i

NAJNOWSZY ETAP

Najnowszy etap ewolucji koncepcji „swobodnego przepływu” przypomina w pewnym stopniu okres bezpośrednio powojenny, kiedy to — jak pamiętamy z poprzednich uwag — zainicjowano zmasowaną kampanię polityczno-dyplomatyczną i propagandową, która miała w efekcie przekonać świat o uniwersalnej wartości amerykańskich koncepcji. W ciągu

KRYTYCZNE AKCENTY

W latach sześćdziesiątych ta korzystna dla Stanów Zjednoczo­nych i Zachodu koniunktura polityczna zaczęła przybierać inny obrót. W tym to okresie do głosu dochodzą młode państwa post- kolonialne, które nie chcą być dłużej tłem do gry politycznej Za­chodu. Krytyczne akcenty pod adresem

NARASTANIE TENDENCJI

Kraje kapitalistyczne zdawały sobie sprawę z narastania ten­dencji, które w drugiej połowie lat sześćdziesiątych podważały niekwestionowaną — wydawałoby się — zasadę; co więcej podważały moralną i ideologiczną motywację, która w sposób nie­uprawniony została wykorzystana do usankcjonowania dominacji informacyjno-kulturalnej jednych krajów nad

WIĘKSZE NASILENIE

Wymagało to jeszcze większego niż w przeszłości nasilenia frazeologii haseł „wolnościowych”. Zważywszy na obecny, global­ny zasięg nowoczesnych środków przekazu, można stwierdzić, że pod względem skali i intensywności oraz zaangażowanych sił i środków wieloletnia kampania operująca głównie motywem wol­ności informacji, nie

SPEŁNIANY WYMÓG

Hasło ten wymóg spełnia, budzi pozytyw­ne skojarzenia, nawiązujące do tak silnie odczuwanych przez czło­wieka potrzeb i wartości, jak potrzeba informacji, satysfakcji bycia poinformowanym i konfrontacji własnych przekonań z prze­konaniami i wyobrażeniami innych ludzi. Wynika stąd wniosek, że ta najnowsza wersja koncepcji

SYNTETYCZNY RYS KONCEPCJI

Charakteryzując najogólniej koncepcję „swobodnego przepły­wu” należy stwierdzić, że jest ona nie tylko konstrukcją teore­tyczną, ale także — a może przede wszystkim — realizowaną w praktyce doktryną strategiczno-polityczną oraz instrumentem od­działywania ideologiczno-propagandowego. Odróżnia ją to w spo­sób istotny od większości poprzednio

KONIECZNE PODKREŚLENIE

Definicja ta jest ze swej natury na tyle lapidarna, że wymaga kilku dodatkowych wyjaśnień. Podkreślenia wymaga zwłaszcza to, że zasada „swobodnego przepływu” kreowana jest na uniwer­salną normę współżycia międzynarodowego w tej sferze, co jest równoznaczne z odrzuceniem tych modeli, które

W SFERZE KOMUNIKOWANIA

A jeśli to odwrócimy, to koncepcja „swobodnego przepływu” jawić się będzie jako kwestionowanie praw suwerennego państwa do pro­wadzenia własnej polityki w zakresie komunikowania z innymi narodami, w tym zwłaszcza prawa do selekcji importowanych wytworów informacyjno-kulturowych, która to selekcja jest chętnie

W TEJ WARSTWIE

W tej warstwie koncepcja ta łączy się z omawianymi poprzednio teoriami dezideologizacji, zmierzchu suwerenności i in.Postulat „dezetatyzacji” należy więc uznać za strukturalną zasadę, na tói ej wspiera się konstrukcja „swobodnego przepływu informacji”. Jeśli rzecznicy koncepcji głoszą postulat „swobodnego” czy „wolnego”

SWOBODA DZIAŁANIA

Finansowanie przez rządy akcji kulturalnej na zagranicę n;e jest bezinteresowne, nie służy ona bowiem wymianie „czystej” kultury, gdyż jest podporządkowana celom strategii politycznej, zjednywaniu zwolenni­ków dla danego kraju czy systemu, co powoduje przesycenie treści ele­mentami propagandowymi; wymiana informacji i kultury obejmująca