//////

Archive for Sierpień, 2015

Chemizacja lasów

Ponieważ chemizacja lasów postępuje wolniej i jest mniej zaawansowana, można skorzystać z dobrych i złych doświadczeń uzyskanych na innych terenach, a dzięki temu uniknąć ujemnych konsekwencji. W nowoczesnej ochronie lasu kładzie się wielki nacisk na wzmożenie naturalnej odporności środowiska na szkodniki i choroby. Coraz większym uznaniem cieszy się tzw. kompleksowa metoda ochrony lasu; przy jej stosowaniu dużą rolę odgrywają środki biologiczne, a akcje chemicznego zwalczania szkodliwych owadów przeprowadza się tylko wyjątkowo, w sytuacjach przymusowych.

Chemiczne zwalczanie szkodników

Chemiczne zwalczanie szkodników owadzich w lasach ma charakter akcji, a nie zabiegów stosowanych stale i regularnie. Jeżeli nawet powtarza się co roku, to trwa stosunkowo krótko. Zawsze ma ono ograniczony zasięg terenowy, w żadnym razie nie jest tak powszechne, jak np. w sadownictwie. W opylonych drzewostanach dla ostrożności przerywa się zbiór owoców, grzybów i ziół, a wyłączone partie lasu udostępnia zbieraczom dopiero wtedy, gdy rzęsisty deszcz zmyje resztki chemikaliów z roślin i płodów. Łatwo też przewidzieć, że również w przyszłości owoce leśne będą mniej narażone na skażenie niż płody roślin uprawnych.

Nawożenie ograniczone jest do szkółek

Na razie jednak nawożenie, przynajmniej w naszym kraju, ograniczone jest do szkółek, może obejmować uprawy, a dopiero w następnej kolejności drzewostany średniego i starszego wieku, które mają największe znaczenie jako baza owoców leśnych; dawki nawozów są zaś z reguły mniejsze niż w rolnictwie, warzywnictwie lub sadownictwie. Chemiczne środki zwalczania chwastów są przydatne tylko w szkółkach i uprawach, natomiast później nie bywają już stosowane. Życie w glebach leśnych jest tak bogate w rozmaite formy, że niemal zawsze znajdą się jakieś organizmy, które spowodują rozkład pozostałości szkodliwych chemikaliów.

Drzewostan coraz słabiej przyrasta

W zasięgu szkodliwego działania wielkiego przemysłu drzewostan coraz słabiej przyrasta, ch<5Ftfje, stopniowo zamiera, a z nim razem lub wkrótce po nim ginie roślinność dolnych warstw lasu.  Dopóki jednak drzewostan stoi na pniu, dno lasu jest stosunkowo dobrze zabezpieczone przed wnikaniem dymów i gazów. Las jest zaopatrywany w wodę opadową i ściekającą z wyższych terenów. Czerpie też z zasobów wody gruntowej, stosunkowo dokładnie przefiltrowanej. Ścieki z zakładów przemysłowych i osiedli kieruje się zwykle bezpośrednio do rzek lub jezior, zatem zabójcze substancje z fabryk i pralni na ogół nie wyrządzają szkody lasom. Nawożenie gleb leśnych staje się koniecznością, ponieważ trzeba przyspieszyć przyrost drewna — cennego i deficytowego surowca.