//////

Archive for Czerwiec, 2014

Zawilgocenie wodą opadową

W wypadku złego stanu kondycyjnego owoców mówi się, że są one „osłabione” lub nawet „zmęczone”. Wreszcie na ocenę owoców leśnych jako towaru wywiera wpływ ewentualne zawilgocenie wodą opadową lub ich własnym sokiem, zapiaszczenie, inne zanieczyszczenia nieorganiczne albo organiczne (domieszka „obcych” owoców, listków, gałązek), uszkodzenia spowodowane bądź to przez czynniki przyrodnicze, bądź przez zbieraczy. Jak z tego wynika, oceniając wartość użytkową i handlową jadalnych owoców leśnych i ich przydatność do bezpośredniego spożycia, przechowania, przewozu i przemysłowego lub domowego przerobu, trzeba brać pod uwagę liczne właściwości, które są rezultatem działania rozmaitych czynników naturalnych oraz postępowania z owocami przez człowieka.

Wyliczenie

Wyliczenie to nie ma charakteru ścisłego podziału systematycznego, niektóre bowiem cechy należą jednocześnie do różnych grup, np. barwa owocu (w znaczeniu dosłownym) jest zarówno cechą fizyczną, jak organoleptyczną; ponadto między grupami istnieją silne powiązania.
Zależnie od tego, jak zamierza się spożytkować jadalne owoce leśne, można mówić o stanie dojrzałości spożywczej, przetwórczej i handlowej. Do cech fizycznych należą: wymiary i ciężar przeciętnego owocu oraz stosunek masy do objętości (ciężar 1 1 owoców). Mają one wpływ na pracochłonność i koszty pozyskiwania owoców. Trzeba je też uwzględniać przy ustalaniu technologii transportu i przerobu owoców oraz przy kalkulacjach finansowych.

Przeciętny skład najważniejszych jadalnych owoców leśnych

Przeciętny skład najważniejszych jadalnych owoców leśnych podano w tabelach 1 i 2, zestawionych na podstawie badań Zakładu Ubocznej Produkcji Leśnej Instytutu Badawczego Leśnictwa, Centralnego Laboratorium Produkcji Leśnej „Las” i Zakładu Technologii Owoców i Warzyw Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, po porównaniu i uzupełnieniu ich wyników danymi zawartymi w pracach: K. i H. Bogdańskich, W. Bóttiche- ra, W. Butkusa, F. Ceriewitinowa, S. Głowackiego, A. Meringa, E. Pijanowskiego, K. Rogalińskiego i innych, J. Rudowskiej-Ko- prowskiej, D. Szapiro, A. Szczygła i J. Siczkówny, E. i M. Tomaszewskich, Z. Wnękowej i B. Wójcikowej oraz czeskiej publikacji zbiorowej, przy czym pierwszeństwo dano badaniom polskim.W zestawieniach podano liczby przeciętne, a niekiedy nawet tylko orientacyjne. W rzeczywistości skład owoców zmienia się w obrębie jednego gatunku w dość szerokich granicach, zależnie od odmiany, stopnia dojrzałości, środowiska, klimatu, pogody i innych czynników. Poza tym skład chemiczny niektórych owoców leśnych, a zwłaszcza zawartość witamin i składników mineralnych, nie jest jeszcze dostatecznie zbadany. Mimo to tabele pozwalają wyrobić sobie sąd o rzeczywistej wartości użytkowej jadalnych owoców leśnych w porównaniu z innymi owocami.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Czerwiec, 2014.