//////

Archive for Marzec, 2014

W LITERATURZE

W literaturze amerykańskiej związanej z tym nurtem daje się wyodrębnić grupa autorów, którzy posuwają się aż tak daleko, że postulują — jak to czyni B. Szunyogh — zwiększyć efektyw­ność przekazów wyrzekając się skrupułów moralnych, bo „moral­ność nie da się pogodzić z efektywnością”.Dopóki Stany Zjed­noczone dysponować będą przygniatającą przewagą w dziedzinie środków masowego przekazu i kontroli sieci dystrybucji infor­macji, dopóty — jak sądzi N. Reuben — nie muszą się obawiać propagandowej kontrakcji w postaci upowszechniania negatyw­nego obrazu Ameryki. Dlatego też najlepszym sposobem ukształ­towania trwałych i pozytywnych stereotypów o Stanach Zjedno­czonych będzie, zdaniem autora, lawina atrakcyjnych informacji, które zmajoryzują treści o przeciwnym znaku.

NARZUCANIE STEREOTYPÓW

Chodzi tu, oczy­wiście, nie tyle o rozpowszechnianie informacji, ile o wykorzy­stywanie „stymulatorów psychiki ludzkiej”, czyli narzucanie apriorycznych stereotypów i przeświadczeń, które mają kształto­wać trwałe wyznaczniki opinii i postawy wobec Stanów Zjedno­czonych.Pełniejsze rozwinięcie takiego ujęcia „swobodnego przepły­wu” znaleźć można w pracach znanego eksperta propagandy, A. von Schacka. Wychodzi on z założenia, że w walce idei zwy­cięzcą niekoniecznie musi zostać lepsza sprawa. Może nim zostać sprawa silniejsza, lepiej zorganizowana”. Radzi w związku z tym, by w batalii z socjalizmem wykorzystać doświadczenia zdobyte w praktyce walki konkurencyjnej przedsiębiorstw kapitalistycz­nych.

W OFICJALNEJ TERMINOLOGII

Należało jednak oczekiwać, że strategiczno-polityczna moty­wacja „swobodnego przepływu” z okresu „zimnej wojny” zacznie ustępować miejsca nowym argumentom. Stało się to wręcz nie­odzowne, gdy ideolodzy antykomunizmu uznali, że w walce o ser­ca i umysły ludzi na całym świecie ideologia socjalizmu zyskuje zwolenników i nie można jej zwalczać starymi, skompromitowa­nymi metodami. Wówczas z oficjalnej terminologii znikają pojęcia „wojna psychologiczna” i „propaganda”, a na ich miejsce poja­wiają się nowe pokojowo brzmiące i nienaganne moralnie okreś­lenia. W ten sposób motywacja w duchu Realpolitik ustępuje miejsca frazeologii wolnościowej. Jej źródła sięgają jednak okresu daleko wcześniejszego.