Monthly Archives: Luty 2014

SPRZYJAJĄCY OKRES

Okre­sem szczególnie sprzyjającym kampanii pod hasłami wolności, swobodnego przepływu informacji itp. były lata II wojny świa­towej, kiedy to koszmar faszyzmu był szokiem dla Europy i znacz­nej części świata. Amerykanie potrafili wykorzystać olbrzymią nośność propagandową haseł o wolności informacji, które wyra­żały

STRASZAK FASZYZMU

„Jestem przekonany — argumentował wpływowy wydawca, P. Hoyt — że świat nie wytrzymałby jeszcze jednej wojny, ale też jestem pewien, że dojdzie do takiej wojny i zniszczenia, jeśli natychmiast nie podejmie się wysiłków zmierzających do stworzenia wolności informacji między naro­dami

W TYCH SAMYCH KATEGORIACH

Wkrótce jednak przestał się li­czyć, a na jego miejsce pojawił się „straszak komunizmu”, czego nie można uznać za zwykły zbieg okoliczności, jeśli się zwróci uwagę na fakt, że w doktrynie antykomunizmu z tego okresu za­równo faszyzm, jak i socjalizm Ujmowano