Monthly Archives: Listopad 2013

POMYSŁ I ZAŁOŻENIA

Tak zatem koncepcja „swobodnego przepływu informacji”, amerykańska w pomyśle i w założeniach, miała się stać fundamen­tem dyplomacji kulturalnej Stanów Zjednoczonych w powojen­nym podzielonym świecie, a jednocześnie ważną stawką dla ca­łego świata kapitalistycznego w rozgrywce z socjalizmem. Europa Zachodnia, zwłaszcza byłe

CAŁY ROZWINIĘTY ŚWIAT

Kiedy cały rozwinięty świat kapitalistyczny stał się rzecz­nikiem koncepcji w kształcie zaproponowanym przez Amerykę, Stany Zjednoczonej poszły „za ciosem” i przystąpiły do jej for­sowania na szerszym forum międzynarodowym. Pierwszym posunięciem, które — dodajmy — nie nastręczało większych trudności, było załatwienie sprawy

NAJWAŻNIEJSZA KONFRONTACJA

Wiadomo było jednak, że najważniejsza konfrontacja dopiero się zacznie, z chwilą, gdy Stany Zjednoczone będą usiłowały wywrzeć presję na obóz przeciwnika, tj. Związek Radziecki i po­zostałe kraje socjalistyczne, które odrzucały od samego początku model ,,swobodnego przepływu informacji” widząc w nim