//////

Archive for Październik, 2013

JEDNOŚĆ PRZESŁANEK EKONOMICZNYCH I IDEOLOGICZNYCH

Analiza ekonomicznych i ideologicznych uwarunkowań koncep­cji „swobodnego przepływu” skłania do wniosku, że łączy je dia­lektyczna jedność, że stanowią one różne aspekty tego samego zjawiska. Z cytowanych oświadczeń wynika, że ekspansję kapi­tału amerykańskiego w okresie powojennym zrodziły interesy ekonomiczne, ale w każdym jej stadium Stany Zjednoczone doce­niały stymulującą rolę dominacji informacyjno-kulturalnej w świecie. Ujmując więc problem dialektycznie, trzeba by stwier­dzić, że bez ekspansji rynku amerykańskiego penetracja psycho- logiczno-propagandowa świata nigdy nie osiągnęłaby takiej skali, a bez tej z kolei byłaby nie do pomyślenia dominacja ekonomicz­na.

DŁUGOFALOWY INTERES

Nie pozostawia co do tego wątpliwości wypowiedź byłego szefa USIĄ, L. Marksa: „Długofalowy interes amerykańskiej ekonomiki — stwierdza — jest we wzrastającym stopniu związany z wytwarzaniem i dystrybucją informacji (…) Jesteśmy bardziej niż jakikolwiek inny kraj światowym bankiem informacji, z którego zasobów chciałyby korzystać wszystkie pań­stwa. Ogromne zainteresowanie Rosjan czy Chińczyków tymi sprawami jest przykładem przekraczania barier ideologicznych przez informację. W erze postindustrialnej nasza zdolność swobodnego przekazywania infor­macji za granicę posiada nie tylko ekonomiczne, ale także prawne i poli­tyczne konsekwencje zarówno dla nas, jak i dla reszty świata”