//////

Archive for Wrzesień, 2013

GENEZA POSTULATU „SWOBODNEGO PRZEPŁYWU LUDZI IDEI I INFORMACJI”

Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych koncepcja „swobodnego przepływu informacji” stała się częścią oficjalnego postulatu „swobodnego przepływu ludzi, idei i informacji” zgło­szonego przez państwa NATO w odpowiedzi na ofensywę poli- tyczno-dyplomatyczną krajów socjalistycznych w sprawie zwoła­nia ogólnoeuropejskiej konferencji bezpieczeństwa i współpracy. Tak więc w nowej, poszerzonej wersji obok hasła „swobodnego przepływu informacji” znalazły się pozostałe elementy zachodniej koncepcji współpracy kulturalnej, tj. wymiana idei i tzw. sprawy humanitarne (kontakty międzyludzkie), do których również miał się odnosić postulat „swobodnego przepływu”.

NAJNOWSZY ETAP

Najnowszy etap ewolucji koncepcji „swobodnego przepływu” przypomina w pewnym stopniu okres bezpośrednio powojenny, kiedy to — jak pamiętamy z poprzednich uwag — zainicjowano zmasowaną kampanię polityczno-dyplomatyczną i propagandową, która miała w efekcie przekonać świat o uniwersalnej wartości amerykańskich koncepcji. W ciągu ponad ćwierćwiecza — jakie upłynęło od wspomnia­nej kampanii, Stany Zjednoczone, szermując przy każdej okazji hasłami wolnościowymi, zdołały w znacznym stopniu urzeczy­wistnić swoją strategię dominacji informacyjnej nad światem. Strategia ta polegała na tworzeniu faktów dokonanych, które wo­bec braku układu międzynarodowego w tych sprawach były jed­nostronnym narzuceniem społeczności międzynarodowej amery­kańskich reguł gry na tej płaszczyźnie współżycia między pań­stwami. Ponieważ państwa socjalistyczne były praktycznie; jedy­nym obszarem, który mniej lub bardziej skutecznie bronił się przed tą dominacją pod hasłami „wolności informacji”, dlatego one właśnie były przedmiotem nieustannych ataków propagando­wych i nacisków.