Monthly Archives: Sierpień 2013

KRYTYCZNE AKCENTY

W latach sześćdziesiątych ta korzystna dla Stanów Zjednoczo­nych i Zachodu koniunktura polityczna zaczęła przybierać inny obrót. W tym to okresie do głosu dochodzą młode państwa post- kolonialne, które nie chcą być dłużej tłem do gry politycznej Za­chodu. Krytyczne akcenty pod adresem

NARASTANIE TENDENCJI

Kraje kapitalistyczne zdawały sobie sprawę z narastania ten­dencji, które w drugiej połowie lat sześćdziesiątych podważały niekwestionowaną — wydawałoby się — zasadę; co więcej podważały moralną i ideologiczną motywację, która w sposób nie­uprawniony została wykorzystana do usankcjonowania dominacji informacyjno-kulturalnej jednych krajów nad

WIĘKSZE NASILENIE

Wymagało to jeszcze większego niż w przeszłości nasilenia frazeologii haseł „wolnościowych”. Zważywszy na obecny, global­ny zasięg nowoczesnych środków przekazu, można stwierdzić, że pod względem skali i intensywności oraz zaangażowanych sił i środków wieloletnia kampania operująca głównie motywem wol­ności informacji, nie

SPEŁNIANY WYMÓG

Hasło ten wymóg spełnia, budzi pozytyw­ne skojarzenia, nawiązujące do tak silnie odczuwanych przez czło­wieka potrzeb i wartości, jak potrzeba informacji, satysfakcji bycia poinformowanym i konfrontacji własnych przekonań z prze­konaniami i wyobrażeniami innych ludzi. Wynika stąd wniosek, że ta najnowsza wersja koncepcji