Monthly Archives: Lipiec 2013

SYNTETYCZNY RYS KONCEPCJI

Charakteryzując najogólniej koncepcję „swobodnego przepły­wu” należy stwierdzić, że jest ona nie tylko konstrukcją teore­tyczną, ale także — a może przede wszystkim — realizowaną w praktyce doktryną strategiczno-polityczną oraz instrumentem od­działywania ideologiczno-propagandowego. Odróżnia ją to w spo­sób istotny od większości poprzednio

KONIECZNE PODKREŚLENIE

Definicja ta jest ze swej natury na tyle lapidarna, że wymaga kilku dodatkowych wyjaśnień. Podkreślenia wymaga zwłaszcza to, że zasada „swobodnego przepływu” kreowana jest na uniwer­salną normę współżycia międzynarodowego w tej sferze, co jest równoznaczne z odrzuceniem tych modeli, które

W SFERZE KOMUNIKOWANIA

A jeśli to odwrócimy, to koncepcja „swobodnego przepływu” jawić się będzie jako kwestionowanie praw suwerennego państwa do pro­wadzenia własnej polityki w zakresie komunikowania z innymi narodami, w tym zwłaszcza prawa do selekcji importowanych wytworów informacyjno-kulturowych, która to selekcja jest chętnie

W TEJ WARSTWIE

W tej warstwie koncepcja ta łączy się z omawianymi poprzednio teoriami dezideologizacji, zmierzchu suwerenności i in.Postulat „dezetatyzacji” należy więc uznać za strukturalną zasadę, na tói ej wspiera się konstrukcja „swobodnego przepływu informacji”. Jeśli rzecznicy koncepcji głoszą postulat „swobodnego” czy „wolnego”