//////

Archive for Czerwiec, 2013

Wysoka kwasowość otoczenia uniemożliwia rozwój bakterii

Dość wysoka kwasowość otoczenia uniemożliwia rozwój bakterii z przetrwalników i dlatego pasteryzacja wystarcza do zabezpieczenia konserw owocowych. Warzywa zawierają dużo białek, a mało kwasów i zwykle wielką ilość bakterii glebowych. Dlatego trzeba je poddawać tzw. tyndalizacji lub sterylizacji. Tyndalizacja polega na 3-krotnej pasteryzacji z zastosowaniem 24-godzinnej przerwy między poszczególnymi zabiegami. Sterylizacją nazywa się ogrzewanie w temperaturze powyżej 100°C (zwykle 116°C). Niejako przeciwieństwem tych sposobów jest zamrażanie, czyli działanie niską temperaturą. Jak już wiadomo, temperatura nieco powyżej zera sprzyja trwałości owoców i • umożliwia ich przechowywanie jedynie przez krótki czas. Natomiast przez gwałtowne obniżenie temperatury znacznie poniżej zera można zupełnie zabezpieczyć produkt przed zepsuciem.

W LITERATURZE

W literaturze amerykańskiej związanej z tym nurtem daje się wyodrębnić grupa autorów, którzy posuwają się aż tak daleko, że postulują — jak to czyni B. Szunyogh — zwiększyć efektyw­ność przekazów wyrzekając się skrupułów moralnych, bo „moral­ność nie da się pogodzić z efektywnością”.Dopóki Stany Zjed­noczone dysponować będą przygniatającą przewagą w dziedzinie środków masowego przekazu i kontroli sieci dystrybucji infor­macji, dopóty — jak sądzi N. Reuben — nie muszą się obawiać propagandowej kontrakcji w postaci upowszechniania negatyw­nego obrazu Ameryki. Dlatego też najlepszym sposobem ukształ­towania trwałych i pozytywnych stereotypów o Stanach Zjedno­czonych będzie, zdaniem autora, lawina atrakcyjnych informacji, które zmajoryzują treści o przeciwnym znaku.

NARZUCANIE STEREOTYPÓW

Chodzi tu, oczy­wiście, nie tyle o rozpowszechnianie informacji, ile o wykorzy­stywanie „stymulatorów psychiki ludzkiej”, czyli narzucanie apriorycznych stereotypów i przeświadczeń, które mają kształto­wać trwałe wyznaczniki opinii i postawy wobec Stanów Zjedno­czonych.Pełniejsze rozwinięcie takiego ujęcia „swobodnego przepły­wu” znaleźć można w pracach znanego eksperta propagandy, A. von Schacka. Wychodzi on z założenia, że w walce idei zwy­cięzcą niekoniecznie musi zostać lepsza sprawa. Może nim zostać sprawa silniejsza, lepiej zorganizowana”. Radzi w związku z tym, by w batalii z socjalizmem wykorzystać doświadczenia zdobyte w praktyce walki konkurencyjnej przedsiębiorstw kapitalistycz­nych.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Czerwiec, 2013.