Monthly Archives: Kwiecień 2013

SILNE AKCENTOWANIE

Zasada swobodnego działania osób i instytucji prywatnych w sferze komunikowania jest najsilniej akcentowana w Stanach Zjednoczonych, gdyż one właśnie — jak zauważa K. London — są jedynym praktycznie krajem, który w takim zakresie zezwala instytucjom prywatnym na prowadzenie propagandy międzynaro­dowej.

UZNANIE SYTUACJI

Uznanie obecnej sytuacji charakteryzującej się rażącymi dysproporcjami na niekorzyść jednych krajów na skutek domi­nacji innych krajów za zjawisko normalne, odpowiadające rze­komo rzeczywistej pozycji międzynarodowej (faktyczne nieuzna­wanie zasady proporcjonalności i równoprawności wymiany). Sta­nowisko takie uzasadnia się często samym sformułowaniem „swobodny przepływ”,

WIELU OBROŃCÓW

Prawo to ma się rozciągać zresztą nie tylko na obieg infor­macji, lecz także cyrkulację wszystkich innych dóbr cywilizacyj­nych: towarów, usług, kapitałów, wytworów kulturowych z kra­jów nasyconych w regiony ,,vacuum cywilizacyjnego” czy „pod­ciśnienia kulturowego”, które ustępuje w miarę wyrównywania się poziomów.