Monthly Archives: Marzec 2013

W POCZĄTKOWYM OKRESIE

Jeśli nawet w początkowym okresie jedne kraje mogą być tylko biorcą, a inne dawcą, to i tak, w opinii wielu autorów, stan taki jest mniejszym złem, bo jego alternatywą byłoby poważne ogra­niczenie działania prawa dyfuzji kulturowej, co by cofnęło świat

IGNOROWANIE PROBLEMU

Ignorowanie problemu odpowiedzialności jest charaktery­styczną cechą tej koncepcji, logicznie zharmonizowaną ze wspom­nianym wcześniej postulatem dezetatyzacji komunikowania mię­dzynarodowego oraz swobody działania na tej płaszczyźnie osób i instytucji prywatnych. Uznanie za uniwersalne obowiązujących w zachodnim dzien­nikarstwie standardów tworzenia i rozpowszechniania informacji, którym przypisuje