Monthly Archives: Grudzień 2012

METODA KRYTYKI

Taką metodę krytyki zjawiska jako procesu historycznego stosuje np. Ch. Frankel, który wyróżnia trzy fazy w historii ko­munikowania międzynarodowego. W pierwszej było ono „przy­padkowym produktem ubocznym kontaktów między ludźmi i gru­pami”; w drugiej, która osiągnęła szczyt w’XIX w., było ono

HISTORYCYZM W KRYTYCE

Można się zastanawiać czy ten swoisty historyzm w krytyce dominacji kulturalnej nie jest w gruncie rzeczy godzeniem się na nią. kierunek drugi zmierza do krytyki „imperializmu kultural­nego” jako instrumentu dziś już mało przydatnego w realizacji strategicznych celów Zachodu. Jest to zatem

TRZECI KIERUNEK

Trzeci kierunek zasadza się na obciążeniu zarzutami za­równo krajów kapitalistycznych, jak i socjalistycznych, jest więc swoistą wersją tezy o konflikcie między rozwiniętą Północą a ubogim Południem. W tym nurcie krytyki całe odium spada na bloki polityczno-militarne, które są „źródłem wielkiego

LITERATURA NURTU

Jest jeszcze czwarty nurt w krytyce „imperializmu kultural­nego”, który ujmuje go jako konsekwencję burżuazyjnej zasady wolności informacji, zbliżając się tym samym do stanowiska re­prezentowanego przez teoretyków z krajów socjalistycznych. Literatura tego nurtu dostarcza wartościowej argumentacji krytycznej, zwłaszcza w pracach takich cytowanych