Monthly Archives: Listopad 2012

UZUPEŁNIENIE WYWODÓW

Dodajmy, uzupełniając wywody H. I. Schillera, że to funkcjonowanie mechamzmu rdzenia” i „obwodu” uzasadniane jest przez rzeczników tmejącego status quo obiektywnymi prawami rozwoju, dyfuzji kulturo­wej, prawem naczyń połączonych itp. W warstwie ideologicznej koronnym argumentem jest zasada wolności informacji, która ma stwarzać

WYPŁYWAJĄCY POSTULAT

Charakteryzując najogólniej krytykę „swobodnego przepływu” w tym nurcie zachodniej literatury i publicystyki trzeba podkreś­lić jej wszechstronność. Krytykuje się „swobodny przepływ” już nie tylko jako hasło polityczne, ale także założenie metodologicz­ne. Zasadza się to na odrzuceniu tego, co w teorii amerykańskiej

DZIAŁANIE PRAWA

Działanie tego prawa w skali światowej przynosi korzyści krajom bogatym, ale— jak twierdzą badacze — działa też na ich niekorzyść. Sama Ameryka jest ofiarą modelu komercyjne­go komunikowania międzynarodowego, do powstania którego się przyczyniła i który nadal ugruntowuje — twierdzi W.