//////

Archive for Październik, 2012

KRYTYKA MEGALOMANII KULTURALNEJ

Wchodzi ona w zakres krytyki „imperializmu kulturalnego”, różni się jednak od poprżednio omówionych kierunków tym, że ujmuje to zjawisko nie tylko jako skutek działania określonych mechanizmów ekonomiczno-rynkowych, lecz także pewnego spo­sobu myślenia, wyrażającego się w poczuciu wyższości własnych standardów i nietolerancji wobec innych.Zdaniem wielu badaczy ten typ nietolerancji występuje w wielu społeczeństwach zachodnich. Bierze się on przy tym nie tyle z tradycyjnego nacjonalizmu, bo tego na „kosmopolityzują- cym się” Zachodzie jest coraz mniej, ile raczej z narcystycznego zapatrzenia się we własne wzory i wiary w ich uniwersalność.Bezkrytyczny stosunek do współczesnej kultury mieszczań­skiej dyktuje jej apologetom przeświadczenie, że pozostaje ona nadal — jak sobie tego życzy brytyjski politolog, L. Labedz — „epicentrum idei wolności i poszanowania ludzkiej godności, a po­stęp materialny Zachodu uniwersalnym kryterium osiągnięć spo­łeczeństw”. Ma stąd płynąć oczywisty wniosek, że „wyższość kulturalna Zachodu jest niepodważalna” (unchallenged).

ŻADNA CYWILIZACJA

Na drugim biegunie ocen cywilizacji kapitalizmu można umiescic wypowiedź znanego amerykańskiego ekonomisty i socjo­loga, R. L. Heilbronera:„Żadna cywilizacja nie pozwala egoizmowi tak decydować o wszystkich sferach życia, a zwłaszcza o sferze kultury, żadna mna cywilizacja nie zrodziła w stopniu niemal równym sile ka­tegorycznego imperatywu tej najniższej z ludzkich postaw jak właśnie cywilizacja byznesu”. Zestawiając te dwie skrajne wypowiedzi można za francuskim historykiem, L. Didier, powtórzyć, że istnieje wyraźna sprzecz­ność między tym, co kultura zachodnia proklamuje i co ma pro­mieniować na świat swym uniwersalizmem a tym, czym żyje ona na co dzień. „Żeby jeszcze Zachód oferował jakiś spójny model kultury ubolewa L. Didier. „A tu nie ma nic wspólnego mię­dzy zasadami, które głosi, a tym, co widać w prozie życia. Który tedy z Zachodów ma wybrać poszukujący outsider? Ku któremu się zwrócić? Gdzie jest prawda — czy w tym, co się głosi, czy w tym, czym się żyje (…) Gdzie się zaczyna hipokryzja?”