//////

Archive for Lipiec, 2012

SŁUSZNE ZAŁOŻENIA

Przyjmują oni słuszne założenie, że zakres stosowania tej wolności w komuniko­waniu międzynarodowym winien być — zresztą faktycznie jest skorelowany z ogólną sytuacją w stosunkach międzynarodowych poziomem ich rozwoju i panującą w danej chwili atmosferą.’ „Wolność informacji – pisze R. L. Shayon – jest dzieckiem zau­fania, bezpieczeństwa i stabilności i na ogół nigdy nie występuje w warunkach wojny, napięć i niepokojów międzynarodowych”. Powyższy pogląd da się pogodzić z wyrażanym przez kraje socja­listyczne stanowiskiem, że rozwój wymiany w sferze informacji i kultury warunkpwany jest przede wszystkim ogólnym postę­pem międzynarodowego odprężenia.

LEKTURA OPRACOWAŃ

Lektura wielu opracowań zachodnich skłania do wniosku, że powoli, ale systematycznie toruje sobie drogę pogląd, iż komu­nikowanie międzynarodowe nie powinno — czy wręcz nie może być procesem całkowicie żywiołowym. Wielu autorów dostrzega potrzebę jego regulacji, choć stroni od posługiwania się takim określeniem, woląc raczej bardziej „neutralne” terminy: bilanso­wanie, równoważenie, koordynacja i in. „Droga do przyszłej sta­bilizacji wielonarodowego świata — zauWaża Ch. A. McClelland — wiedzie poprzez ponadnarodową koordynację procesu komuniko­waniaPostulat wzajemności, jakości i koordynacji w komunikowa­niu międzynarodowym wiąże się ściśle z problemem ochrony spo­łeczeństw przed przekazami, które tych wymogów nie spełniają.