Monthly Archives: Czerwiec 2012

RZECZNICY NOWEJ DYPLOMACJI

Rzecznicy „nowej dyplomacji kulturalnej” nie podpisują się pod koronnym argumentem obrońców „swobodnego przepływu” pozbawiającym państwo moralnego i politycznego prawa do se­lekcji przekazów kierowanych na jego terytorium. Ci pierwsi uzasadniając swoje stanowisko powołują się na fakt, że nie ma dziś na świecie

SWOBODNA WYMIANA

Swobodna wymiana może mieć miejsce tylko wtedy, jeśli będzie zgodna z wewnętrznymi regulacjami i umowami (,..)”Nie wszystkie państwa zgadzają się z takim pojmowaniem praw państwa. R. L. Shayon interpretując negatywne stanowisko Stanów Zjednoczonych w tej kwestii trafnie zauważa, iż mogą

HASŁO „PLURALIZMU I KOMPLEMENTARNOŚCI KULTUR”

Hasło „pluralizmu i komplementarności kultur” wyrasta z przekonania, że wielość kultur winna tworzyć rzeczywistość świata. Różne kultury nawzajem się uzupełniają: jeśli jedne narody nie wykształciły pewnych wartości, to znajdą je w do­robku innych, które z kolei same czerpią z wartości

PRÓBA PRZECIWSTAWIENIA

Jest to innymi słowy próba przeciwstawienia się szkodliwym tendencjom cywilizacyjno-kul- turowej standaryzacji ludzkości, którą M. McLuhan odmalował w swej wizji „światowej wioski” i która pojawia się też w innej wersji — „światowego miasta”, jako perspektywy jeszcze bliż­szej ze względu na