//////

Archive for Czerwiec, 2012

IGNOROWANIE PROBLEMU

Ignorowanie problemu odpowiedzialności jest charaktery­styczną cechą tej koncepcji, logicznie zharmonizowaną ze wspom­nianym wcześniej postulatem dezetatyzacji komunikowania mię­dzynarodowego oraz swobody działania na tej płaszczyźnie osób i instytucji prywatnych. Uznanie za uniwersalne obowiązujących w zachodnim dzien­nikarstwie standardów tworzenia i rozpowszechniania informacji, którym przypisuje się cechy informacji międzynarodowych i któ­re też są przedmiotem międzynarodowego obiegu. Klasyfikację i charakterystykę tych standardów znajdziemy w wielu opracowaniach zachodnich, m.in. w artykule J. Galtunga i M. Rugę, którzy Wyróżniają 12 standardów, czyli kryteriów oceny informacji według okre­ślonych wartości.

CZTERY KRYTERIA

Cztery spośród nich to:kryterium statystycznej wielkości — im większa wartość danych określających wydarzenie (np. liczba zabitych), tym ma ono większe szanse stać się wiadomością międzynarodową;kryterium znaczenia rozumianego jako znaczenie przypisywane przez odbiorcę danemu wydarzeniu zgodnie z jego pojęciami i stereotypami ważności wyznaczanymi przez jego kulturę i system wartości. Stosowanie tego kryterium obniża subiektywnie rangę wiadomości, które mogą doty­czyć wydarzeń dla danej społeczności ważnych, lecz pomniejszanych przez twórców i odbiorców informacji;kryterium związku z tzw. narodami elitarnymi, tj. narodami, w któ­rych według potocznych wyobrażeń dzieje się zawsze coś ważnego. Spra­wozdania z wydarzeń w nich zachodzących łatwo stają się wiadomościami;kryterium negatywności — im bardziej wydarzenie jest negatywne, tym ma więcej szans stania się wiadomością włączoną w obieg między­narodowy

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Czerwiec, 2012.