//////

Archive for Maj, 2012

REALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jest to niebezpieczeństwo realne, którego można jednak uniknąć budując nowy model stosunków między­narodowych, który zapewni „pluralizm kulturalny”. Wymagać to będzie od każdego narodu tworzenia nowych wartości zgodnie z humanistyczną maksymą Renesansu: non si trata di avere di piu, ma di essere di piu (co w wolnym przekładzie można wyra­zić słowami: „chodzi nie o to, by mieć więcej, lecz reprezentować coś więcej”). Budowanie międzynarodowego zrozumienia za pośrednictwem przekazów kulturowych wymaga zatem, by kultura z jednej strony tworzyła wartości, które nie będą narzucane innym, z dru­giej zaś, zachowywała swe indywidualne oblicze. Ta generalna teza znalazła odzwierciedlenie w manifeście intelektualistów sympatyzujących z UNESCO pt. Humanizm jutra a różnorodność kultur.

W MANIFEŚCIE

W manifeście stwierdzono min.:idee i wartości kulturowe jednych narodów konfrontują się inten­sywnie z wartościami innych narodów, od których były poprzednio izolo­wane wskutek braku technicznych możliwości ich „transferu”. Dzięki ko­munikowaniu masowemu rozpadł się model relacji interkulturalnych ogra­niczony do wzajemnego oddziaływania krajów ościennych oraz promienio­wania wielkich centrów kulturalnych; cywilizacją rządzą imperatywy technologiczne, wskutek czego wi­docznej transformacji ulegają wzorce kulturowe. Wynika stąd pilna potrze­ba uchronienia przed zagładą tych wszystkich wartości (języki, zwyczaje, rzemiosła, sztuka, folklor, legendy), które są wypierane przez cywilizację techniczną, a które mają nie dające się przecehić znaczenie dla jednostki i społeczeństwa.

KOMUNIKOWANIE INTERKULTURALNE

Komunikowanie interkulturalne musi uchronić te wartości przed spłyceniem i standaryzacją. Świat powinien się otrząsnąć, przestać się zachłystywać modernizmem, który jest przedsionkiem do totalnej uni­formizacji. Zjawiskiem już wręcz patologicznym jest to, że ta uniformi­zacja następuje w wyniku kulturalnego zdominowania świata przez nie­wielką grupę państw;postęp techniczny i gwałtowny rozwój środków transportu i komuni­kowania musi pociągać za sobą coraz ściślejsze kontakty międzynarodowe. Zą towarem idzie informacja i kultura. Handel światowy jest konieczno­ścią — wyraża bowiem obiektywne prawo międzynarodowego podziału pracy. Taki rozumnie pomyślany podział pracy winien istnieć także w sferze kultury. Niech narody wzbogacają te wartości, które są ich atutem i które mają wymiar ogólnoludzki.