//////

Archive for Maj, 2012

TAKIE I INNE

Takie i inne kryteria usprawiedliwiają, zdaniem zachodnich teoretyków, selekcję faktów i wydarzeń, bo trudno sobie wyobra­zić, by współczesne dziennikarstwo mogło się bez takiej selekcji obejść wobec natłoku wydarzeń w świecie i coraz lepszego doń dostępu mediów. Ale gdyby poprzestać tylko na wymienionych wyżej kryteriach wartościowania informacji, to trzeba by przy­jąć, iż kanwę dla wiadomości międzynarodowych stanowić mogą wydarzenia tylko w nielicznych krajach, które spełniają powyż­sze wymogi. Większość krajów może natomiast liczyć na szersze zainteresowanie zachodnich środków masowego przekazu naj­częściej w przypadku zaistnienia wydarzeń spełniających kry­terium negatywności, ponieważ nie są w stanie wypełnić pozo­stałych warunków, jakim — zgodnie z powyższymi kryteriami — winny odpowiadać wiadomości międzynarodowe.

SPRAWOZDANIE ZE ZDARZENIA

I tak jest w istocie, o czym świadczą niemilknące zarzuty wielu małych i średnich krajów, zwłaszcza w Trzecim Świecie, przeciwko wy­paczaniu ich obrazów przez zachodnie media.Zarzuty dotyczą preferowania wiadomości nie tylko negatyw­nych, lecz także, ogólnie, sensacyjnych. Ale tu sprawa nie jest prosta, nie można bowiem negować samego pojęcia sensacyjności. Sensację można pojmować jako zjawisko towarzyszące pewnym faktom i wydarzeniom, które ze względu na pewne swe cechy współtworzą potencjał powszechnego zainteresowania. Takie fak­ty i wydarzenia są obiektywnie sensacyjne, jeśli — jak zauważają radzieccy badacze — „wywołują rezonans, szerokie zainteresowa­nie, a także głębokie wrażenie tym wydarzeniem spowodowa­ne (…). Sprawozdanie ze zdarzenia tego typu będzie sensacyjne w dziennikarskim rozumieniu tego pojęcia.

POWSZECHNE ZAINTERESOWANIE

Problem polega jednak na tym, jakie wydarzenie uznać za takie, które może skupiać powszechne zainteresowanie,, wywoływać u odbiorcy pobudzenie i wreszcie, jaka powinna być forma informacji, aby wrażenie wy­wołane tym wydarzeniem odpowiadało jego rzeczywistemu zna­czeniu’.Nie ulega wątpliwości, że w formule dziennikarstwa sensacyj­nego jednym z ważniejszych kryteriów wartościowania informa­cji jest jej walor komercyjny, czyli łatwość sprzedaży, zdolność zainteresowania odbiorcy bez względu na motywacje tegoż za­interesowania. Cytowany tu wielokrotnie W. Ph. Davison zadał sobie trud zapoznania się z tysiącami przekazów informacyjnych, by wydobyć z nich kilkanaście najbardziej istotnych cech, które tworzą hierarchię — jak to określa — „cnót komercyjne godzienkarstwa”.

ŹRODŁA I KIERUNKI KRYTYKI

Ph. Davison wymienia w kolejności: pogoń za szybkością, stąd preferencja dla wydarzeń nieciągłych i niechęć do analizowania zjawisk i procesów trwających miesiące i lata; głośność i sensacyjność zdarzenia; niejednoznaczność faktów i zda­rzeń dopuszczająca pewną dowolność interpretacyjną oraz speku­lacje; preferowanie zdarzeń rzadkich odznaczających się trud­nym do przewidywania przebiegiem; personifikacja procesów i zjawisk społecznych itp.Poprzestanie na tym mogłoby wy­tworzyć błędne wrażenie, iż nie ma na Zachodzie intelektualistów i polityków, którzy by wyrażali swe odrębne stanowisko w oma­wianych kwestiach.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Maj, 2012.