Monthly Archives: Maj 2012

REALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jest to niebezpieczeństwo realne, którego można jednak uniknąć budując nowy model stosunków między­narodowych, który zapewni „pluralizm kulturalny”. Wymagać to będzie od każdego narodu tworzenia nowych wartości zgodnie z humanistyczną maksymą Renesansu: non si trata di avere di piu, ma di

W MANIFEŚCIE

W manifeście stwierdzono min.:idee i wartości kulturowe jednych narodów konfrontują się inten­sywnie z wartościami innych narodów, od których były poprzednio izolo­wane wskutek braku technicznych możliwości ich „transferu”. Dzięki ko­munikowaniu masowemu rozpadł się model relacji interkulturalnych ogra­niczony do wzajemnego oddziaływania krajów

KOMUNIKOWANIE INTERKULTURALNE

Komunikowanie interkulturalne musi uchronić te wartości przed spłyceniem i standaryzacją. Świat powinien się otrząsnąć, przestać się zachłystywać modernizmem, który jest przedsionkiem do totalnej uni­formizacji. Zjawiskiem już wręcz patologicznym jest to, że ta uniformi­zacja następuje w wyniku kulturalnego zdominowania świata przez