//////

Archive for Kwiecień, 2012

W TROSCE O ZROZUMIENIE

W trosce o wzajemne zrozumienie i szacunek wszystkie narody po­winny dążyć do poznawania odmiennych systemów wartości, wypracowa­nych przez inne cywilizacje, i ich źródeł. Dzięki temu unikną one gwał­townego i wzajemnego narzucania (wzajemnego w miarę posiadanych sił i środków) wzorów, co zawsze jest szkodliwe, uniemożliwia bowiem ko­nieczną adaptację odmiennych wartości; równowaga cywilizacyjna między wartościami humanistycznymi a technologicznymi ma dla ludzkości znaczenie równie istotne, co równo­waga biologiczna w przyrodzie. Skażenie kulturalnego środowiska czło­wieka jest szkodliwe w tym samym stopniu, co skażenie jego środowiska naturalnego. Żywiołowość interakcji kulturalnych między narodami po­ciąga za sobą inwazję obcych wartości, czyni takie skażenie realnym.

PROBLEM ZROZUMIENIA

„Problem zrozumienia między narodami — czytamy w podsumowa­niu — jest problemem stosunków międzykulturalnych. Relacje właśnie w tej, a nie w innej dziedzinie zrodzą w przyszłości nową społeczność międzynarodową o wyższej jakości” — prognozują autorzy omawianego manifestu. „Będzie to społeczność wzajemnie się rozumiejąca i szanująca. Jej charakter kształtować winien nowy humanizm, którego uniwersalizm będzie się manifestował w uznaniu wspólnych wartości tkwiących w róż­norodności kultur. (…) Tworzenie duchowej jedności świata jest możliwe dzięki kulturze, która warunkuje powodzenie podejmowanych na tej bazie działań politycznych. Ten nowy humanizm w funkcji międzynarodowej
jest ważnym elementem ciągłości rodzaju ludzkiego, umożliwia wypraco­wywanie nowych wartości w służbie pozytywnego współżycia narodów”.