Monthly Archives: Marzec 2012

UNIFIKUJĄCY SIĘ ŚWIAT

Badacze zdają sobie sprawę, że tak rozumianego pluralizmu nie da się zadekretować, zawsze bowiem występować będą ten­dencje do podporządkowywania jednej kultury przez drugą. Cy­towany już L. Didier widzi szansę utrzymania pluralizmu w komplementarności kultur, czyli w ich twórczym, wzajemnym uzupełnianiu

WYMIAR KULTURY

Dalszy tok wywodów wskazuje, że to ostatnie pytanie zawiera w podtekście tezę, którą autor afirmuje, wyrażając jednocześnie przekonanie, że „kultura jutra opierać się będzie na poszano­waniu innych, na uwrażliwieniu na różnice między nimi a nami. Nie chodzi o samą tylko

AKUMULACJA POZNANIA

Akumulacja poznania historycznego musi się zatem wzbogacić poznanie przestrzenne, humanizm bowiem rodzi się z poznania innych i szacunku dla innych. Autor nie łudzi się, że proces ten będzie przebiegał bezkonfliktowo. Zróżnicowanie poziomów roz­woju kulturalnego między jednostkami i narodami różnych kra­jów jest

WSPÓLNE ELEMENTY

„Czy Europejczycy lub Afrykanie mogą mieć wspólne ele­menty kulturowe, czyli — innymi słowy — czy może ich usa­tysfakcjonować taka wspólność, uniwersalizm?” — zapytuje L. Didier. Nawet jeśli tak, to byłaby to krępująca obręcz. Chyba lepiej, jeśli każdy przywiązany będzie do własnych