//////

Archive for Styczeń, 2012

DOSTRZEGANE DZIAŁANIE

Dostrzegając to potencjalnie dysfunkcjonalne działanie zróż­nicowania kulturowego w społeczeństwach Trzeciego Świata, nie­którzy badacze popadają w drugą skrajność wskazując na pozy­tywną rolę budowania jedności kulturalnej na fuzji wartości ludów białych i kolorowych.Obrońcy pluralizmu kulturalnego przeciwstawiają się takim koncepcjom budowania duchowej jedności różnych narodów wy­rażając obawę, że byłoby to raczej wprowadzanie dominacji „tyl­nymi drzwiami” niż wzajemne .Podsumowującą te wywody konkluzją może być trzeźwe stwierdzenie amerykańskiego socjologa, S. Beckera, że budowa­nie. pluralizmu należy rozpocząć od zmian w mentalności ludzi, od wpajania im tej oczywistej prawdy, że „ideały zrodzone w in­nych kulturach nie muszą się pokrywać z ideałami naszej kul­tury”’.

MIEJSCE KOMUNIKOWANIA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

Teoria i praktyka komunikowania międzynarodowego jest tą płaszczyzną, na której szczególnie wyraziście uwidaczniają się ideologiczne i polityczne różnice w podejściu państw o odmien­nych systemach społecznych do roli, jaką winno ono odgrywać we współczesnym podzielonym świecie oraz zasad, jakimi po­winno się rządzić. Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro ko­munikowanie stwarza kanały, poprzez które odbywa się transfer idei, wzorców cywilizacyjnych i stylów życia oraz wszystkich wartości kulturalnych i intelektualnych, które składają się na pojęcie ideologii, systemu społecznego i podstawowych kategorii ustrojowych. Większość kontrowersji międzynarodowych w tej dziedzinie jest pochodną konfliktu między dwoma współegzystu- jącyrni formacjami współczesności — kapitalizmem i socjalizmem, spór o komunikowanie jest więc integralną częścią generalnej konfrontacji między systemami.