Monthly Archives: Grudzień 2011

WRAZ Z POSTĘPEM

Jest on jednocześnie’ przykładem na to, że wraz z postępem ludzkości i przy trwającej rywalizacji między kapitalizmem a socjalizmem następuje coraz bardziej widoczne wydzielanie się nowych płaszczyzn sporu, z których — zgodnie z dialektyką tego, co ogólne i tego, co

REALIZOWANE W PRAKTYCE

Nie chodzi przy tym o samą negację kon­cepcji „swobodnego przepływu”, która — jeśli jest w praktyce realizowana w stosunkach między rozwiniętymi państwami ka­pitalistycznymi, jest poniekąd ich sprawą wewnętrzną. Po pro­stu jest ich modelem współżycia międzynarodowego, wyrosłym z ich tradycji ustrojowych

KONCEPCJA KOMUNIKOWANIA

Koncepcja komunikowania międzynarodowego realizowana przez kraje socjalistyczne jest w swym kształcie zasadniczym tworem jednolitym. Przesądza o tym wspólnota ideowa, wspól­nota celów polityki zagranicznej, modelu kultury, społecznej roli środków masowego przekazu i in. Nie znaczy to jednak, że inte­resy i priorytety