Monthly Archives: Listopad 2011

LITERATURA MARSKISTOWSKA

Literatura marksistowska z zakresu komunikowania między­narodowego akcentowała dotychczas głównie potrzebę naświetle­nia ideologiczno-politycznej strony problemu, w mniejszym zaś stopniu eksponowała zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Zważywszy charakter problemu, celowość takiego ukierunkowa­nia badań nad nim była i jest oczywista, co naturalnie nie po­winno spychać na

Z OPRACOWAŃ NAUKOWYCH

Z opracowań naukowych, publicystyki, dokumentów partyj­nych i państwowych wyłania się obraz komunikowania jako waż­nego czynnika stosunków międzynarodowych. We współczesnym świecie nie ma społeczeństw idealnie odizolowanych od wpływu innych. Nie można sobie też wyobrazić społeczności międzyna­rodowej bez wzajemnych więzi komunikowania. Trudno

JAKO CAŁOKSZTAŁT

Z drugiej jednak strony doktryna marksistowska nie absolu­tyzuje roli komunikowania, nie traktuje go jako autonomicznej płaszczyzny stosunków międzynarodowych. Trudno byłoby je sobie nawet w takiej samoistnej roli wyobrazić zważywszy, że w cyrkulujących poprzez granice przekazach skupiają się jak w soczewce