//////

Archive for Październik, 2011

DIALEKTYKA RYWALIZACJI I WSPÓŁPRACY

Socjalistyczna koncepcja komunikowania międzynarodowego jest w dużym stopniu pochodną samej idei pokojowego współ­istnienia, która określa cele i zasady współżycia państw o róż­nych systemach społecznych. Dla określenia istoty pokojowego współistnienia fundamentalne jest stwierdzenie, że nie narusza ono obiektywnego charakteru walki klasowej, przenikając wszyst­kie sfery stosunków między systemami. Te obiektywne prawa walki klasowej muszą siłą rzeczy rozciągać się na poszczególne płaszczyzny stosunków między państwami o przeciwstawnych systemach, ponieważ państwo jest kategorią klasową, narzędziem panowania klasowego. Stąd sfery zewnętrznej działalności państw stanowią jednocześnie płaszczyzny walki klasowej w skali mię­dzynarodowej.

ISTOTNE DO ZROZUMIENIA

Istotne do zrozumienia natury pokojowego współistnienia jest to, że jako składnik procesu historycznego podlega ono pra­wom dialektyki. Polega ona na współwystępowaniu w stosunkach międzynarodowych płaszczyzn konfrontacji i współpracy. Poko­jowe współistnienie wykluczając kompromis w pryncypiach ideologicznych stwarza jednak możliwości i warunki współpracy we wszystkich pozostałych dziedzinach stosunków międzynaro­dowych: społeczno-ekonomicznej, politycznej i militarnej.Komunikowanie jest tą dziedziną współczesnych stosunków międzynarodowych, w której ta dialektyczna jedność i walka przeciwieństw, a więc współpraca i rywalizacja manifestują się szczególnie wyraziście.Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro środki masowego ko­munikowania są najważniejszymi dziś przekaźnikami bieżącej informacji o świecie, idei, wzorcach życia itp.

NOWOCZESNE KANAŁY

Bez nowoczesnych kanałów przenoszenia tych treści w skali międzynarodowej kon­frontacja w sferze idei nigdy nie wyszłaby poza wąskie grupy społeczne, które mają możliwość nawiązywania kontaktów bez­pośrednich. Poza tym trudno sobie wyobrazić, by w dzisiejszym świecie najbardziej nawet atrakcyjna idea była za taką uznana, gdyby nie przyszły jej w sukurs środki masowe i nie doprowa­dziły do świadomości milionów ludzi.Relatywny spadek znaczenia innych instrumentów polityki międzynarodowej, w tym zwłaszc£& militarnego, i przejmowanie ich funkcji przez czynnik ideologiczny i propagandowy oznacza radykalną zmianę w formach prowadzenia walki klasowej mię­dzy systemami.