Monthly Archives: Październik 2011

DIALEKTYKA RYWALIZACJI I WSPÓŁPRACY

Socjalistyczna koncepcja komunikowania międzynarodowego jest w dużym stopniu pochodną samej idei pokojowego współ­istnienia, która określa cele i zasady współżycia państw o róż­nych systemach społecznych. Dla określenia istoty pokojowego współistnienia fundamentalne jest stwierdzenie, że nie narusza ono obiektywnego charakteru walki klasowej,

ISTOTNE DO ZROZUMIENIA

Istotne do zrozumienia natury pokojowego współistnienia jest to, że jako składnik procesu historycznego podlega ono pra­wom dialektyki. Polega ona na współwystępowaniu w stosunkach międzynarodowych płaszczyzn konfrontacji i współpracy. Poko­jowe współistnienie wykluczając kompromis w pryncypiach ideologicznych stwarza jednak możliwości i warunki

NOWOCZESNE KANAŁY

Bez nowoczesnych kanałów przenoszenia tych treści w skali międzynarodowej kon­frontacja w sferze idei nigdy nie wyszłaby poza wąskie grupy społeczne, które mają możliwość nawiązywania kontaktów bez­pośrednich. Poza tym trudno sobie wyobrazić, by w dzisiejszym świecie najbardziej nawet atrakcyjna idea była