Monthly Archives: Wrzesień 2011

PO OBU STRONACH

„Po obu stronach — czytamy w dokumentach z narady sekretarzy komitetów centralnych partii komunistycz­nych i robotniczych krajów socjalistycznych, która odbyła się w Moskwie w 1973 r. — wykorzystuje się potężne środki informacji masowej szybko unowocześniające się pod wpływem rewolucji naukowo-technicznej.

SAMO W SOBIE

Samo w sobie stanowi ono przy tym swoistą płaszczyznę ry­walizacji, co jest pochodną różnic w modelach komunikowania i ich społecznej roli. A zatem spór o charakter komunikowania międzynarodowego jest częścią generalnej dysputy, jaka toczy się współcześnie między kapitalizmem a socjalizmem.

ŚRODKI PRZEKAZU

Środki maso­wego przekazu będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w kształto­waniu nowego ładu na świecie, współtworzeniu atmosfery po­koju, pozytywnego współdziałania, eliminowaniu niewygasłych jeszcze uprzedzeń i nieufności. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków, o których będzie mowa w dalszej części opra­cowania.Reasumując: współwystępowanie