//////

Archive for Wrzesień, 2011

PO OBU STRONACH

„Po obu stronach — czytamy w dokumentach z narady sekretarzy komitetów centralnych partii komunistycz­nych i robotniczych krajów socjalistycznych, która odbyła się w Moskwie w 1973 r. — wykorzystuje się potężne środki informacji masowej szybko unowocześniające się pod wpływem rewolucji naukowo-technicznej. W każdym zakątku ziemi przedstawia się ludziom jak najbardziej rozbieżne pod względem nastawienia po­litycznego interpretacje wydarzeń”. Tak pojęte komunikowanie stanowi zatem płaszczyznę sto­sunków międzynarodowych najściślej przylegającą do ideologii i z natury rzeczy musi silnie przenikać wszystkie inne sfery: polityczną, dyplomatyczną, militarną, moralną, prawną, społecz­ną i in.

SAMO W SOBIE

Samo w sobie stanowi ono przy tym swoistą płaszczyznę ry­walizacji, co jest pochodną różnic w modelach komunikowania i ich społecznej roli. A zatem spór o charakter komunikowania międzynarodowego jest częścią generalnej dysputy, jaka toczy się współcześnie między kapitalizmem a socjalizmem. Jej przed­miotem, który silnie rzutuje na formy, treści i funkcje komuni­kowania, jest zwłaszcza kształt stosunków międzynarodowych, wi­zja rozwoju społecznego, koncepcja demokracji, praw i wolności obywatelskich, społecznej roli informacji i kultury itp.Komunikowanie międzynarodowe jest jednocześnie procesem, który musi zawierać elementy współpracy w zakresie spraw, które dotyczą całej społeczności międzynarodowej.

ŚRODKI PRZEKAZU

Środki maso­wego przekazu będą odgrywać coraz istotniejszą rolę w kształto­waniu nowego ładu na świecie, współtworzeniu atmosfery po­koju, pozytywnego współdziałania, eliminowaniu niewygasłych jeszcze uprzedzeń i nieufności. Wymaga to jednak spełnienia kilku warunków, o których będzie mowa w dalszej części opra­cowania.Reasumując: współwystępowanie elementów współpracy i ry­walizacji jest szczególnie w tej sferze zjawiskiem nieuniknionym, jest to bowiem — posługując się słowami K. Żygulskiego — „sfera ambiwalentna, elastyczna, gdzie chęci współpracy towa­rzyszy nieustannie chęć przeciwstawienia, uzyskania przewagi, zaprezentowania się w sposób dla siebie pożądany i zgodny z ogól­nymi celami politycznymi”