//////

Archive for Sierpień, 2011

TRAFNA UWAGA

Uzupełniając tę trafną uwagę polskiego socjologa można do­dać, że jest to stan bardziej normalny nie tylko dla stosunków międzynarodowych, ale także dla każdej sfery stosunków mię­dzyludzkich, w których współpraca często przeplata się rywa­lizacją.Dodajmy jeszcze, że rywalizacja w sferze idei może być i jest istotnie czynnikiem ożywczym dla komunikowania między na­rodami, podnoszącym jego rangę i stymulującym jego rozwój. Dzięki rywalizacji rodzi się ciekawość, chęć poznawania innych społeczeństw, a jednocześnie potrzeba lepszego precyzowania własnych racji i argumentów, co nie pozostaje bez korzystnego wpływu na rozwój nauki humanistycznej. Ma więc słuszność R. McKeon, gdy stwierdza, że „konflikty idei i wartości miały nie dające się przecenić znaczenie dla postępu wiedzy i kultury różnych społeczeństw, a więc i ludzkości w ogóle”.

CZYNNIK IDEOLOGICZNO-POLITYCZNY W KOMUNIKOWANIU MIĘDZYNARODOWYM

Marksistowska teoria komunikowania silnie akcentuje ideolo­giczny charakter zagranicznej działalności informacyjno-kultu- ralnej państwa socjalistycznego, stanowiącej ważny składnik jego funkcji zewnętrznej, i opowiada się za komunikowaniem zaan­gażowanym, które nie może pozostać neutralnym wobec ideolo­gicznych i społecznych problemów naszej epoki.„Dzisiaj — pisze A. Sowietow — chyba wszyscy są zgodni co do tego, że w naszych warunkach znaczenie ideologii w polityce wewnętrznej i zagranicznej, w całym życiu społeczeństwa jest tak wielkie, jak nigdy przedtem (…) Komuniści wychodzą z za­łożenia, że przede wszystkim należy tu uwzględnić zasadnicze przemiany społeczno-polityczne charakteryzujące naszą epokę historyczną: umocnienie się światowego systemu socjalizmu, ogromną siłę i autorytet polityczny międzynarodowej klasy ro­botniczej, coraz jaśniejsze zrozumienie przez masy pracujące swojej roli prawdziwych twórców historii”.