Monthly Archives: Sierpień 2011

TRAFNA UWAGA

Uzupełniając tę trafną uwagę polskiego socjologa można do­dać, że jest to stan bardziej normalny nie tylko dla stosunków międzynarodowych, ale także dla każdej sfery stosunków mię­dzyludzkich, w których współpraca często przeplata się rywa­lizacją.Dodajmy jeszcze, że rywalizacja w sferze idei może

CZYNNIK IDEOLOGICZNO-POLITYCZNY W KOMUNIKOWANIU MIĘDZYNARODOWYM

Marksistowska teoria komunikowania silnie akcentuje ideolo­giczny charakter zagranicznej działalności informacyjno-kultu- ralnej państwa socjalistycznego, stanowiącej ważny składnik jego funkcji zewnętrznej, i opowiada się za komunikowaniem zaan­gażowanym, które nie może pozostać neutralnym wobec ideolo­gicznych i społecznych problemów naszej epoki.„Dzisiaj — pisze A.