Monthly Archives: Lipiec 2011

W PRZYJĘTEJ NAUCE

W przyjętej przez naukę marksistowską definicji ideologię określa się jako „system poglądów, idei, powstających w świado­mości ludzi jako odbicie ich bytu społecznego i wyrażających się w rozmaitych formach świadomości społecznej”.Cytowana definicja zawiera w sobie bogactwo treści, które stosowane w konkretnych

OKREŚLONY CEL DZIAŁAŃ

Tak określony cel tych działań wypływa z przeświadczenia, że każde państwo, każdy naród posiada prawo do prezentacji swych osiągnięć w świecie, jeśli czyni to w zgodzie z koegzystencyjnymi regułami gry.Państwa socjalistyczne jasno wyrażają swe stanowisko, że nie uważają za sprzeczne

UOGÓLNIENIE DĄŻEŃ

Socjalizm, uogólniając dążenia ludzkości, stał się w ciągu kilkudziesięciu lat istotnym elementem cywilizacji i kultury współczesnego świata; stale wzrasta jego popularność i siła oddziaływania. Jest to na­turalna konsekwencja wzrostu zapotrzebowania świata na treści, którymi przesycona jest ideologia socjalizmu. Są to

OBIEKTYWNY FAKT

Socjalistyczna koncepcja międzynarodowej wymiany nie od­mawia nikomu prawa do upowszechniania swej ideologii w świe­cie z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie to ideologia przepojona ideałami humanizmu i jej rozprzestrzenianie następować będzie z zachowaniem uczciwych reguł gry. Winno się to jednak opierać