//////

Archive for Lipiec, 2011

W PRZYJĘTEJ NAUCE

W przyjętej przez naukę marksistowską definicji ideologię określa się jako „system poglądów, idei, powstających w świado­mości ludzi jako odbicie ich bytu społecznego i wyrażających się w rozmaitych formach świadomości społecznej”.Cytowana definicja zawiera w sobie bogactwo treści, które stosowane w konkretnych warunkach walki ideologicznej rozcią­gają się na szereg płaszczyzn: na wszystko to, w czym między obydwoma systemami zachodzą zasadnicze, uwarunkowane kla­sowo różnice i przeciwstawności.Państwa socjalistyczne nie kryją, że jednym z celów ich dzia­łalności informacyjno-kulturalnej na zagranicę jest obok sprawy pokoju i współpracy między narodami kształtowanie obiektyw­nego obrazu socjalizmu i łagodzenie różnych deformacji, jakie za przyczyną długoletniej indoktrynacji antykomunistycznej tkwią w szerokich kręgach opinii publicznej świata kapitalistycznego.

OKREŚLONY CEL DZIAŁAŃ

Tak określony cel tych działań wypływa z przeświadczenia, że każde państwo, każdy naród posiada prawo do prezentacji swych osiągnięć w świecie, jeśli czyni to w zgodzie z koegzystencyjnymi regułami gry.Państwa socjalistyczne jasno wyrażają swe stanowisko, że nie uważają za sprzeczne z duchem i literą pokojowego współ­istnienia oraz postanowieniami KBWE głoszenie swej ideologii w świecie. Poparte jest to przeświadczeniem, że wizja świata zaproponowana przez humanistyczną ideologię socjalizmu jest obiektywnie zgodna w swej istocie z tendencją rozwojową ludz­kości, świadomością ludzi pracy na całym świecie. Socjalizm, uogólniając dążenia ludzkości, stał się w ciągu kilkudziesięciu lat istotnym elementem cywilizacji i kultury współczesnego świata; stale wzrasta jego popularność i siła oddziaływania.

UOGÓLNIENIE DĄŻEŃ

Socjalizm, uogólniając dążenia ludzkości, stał się w ciągu kilkudziesięciu lat istotnym elementem cywilizacji i kultury współczesnego świata; stale wzrasta jego popularność i siła oddziaływania. Jest to na­turalna konsekwencja wzrostu zapotrzebowania świata na treści, którymi przesycona jest ideologia socjalizmu. Są to nie tylko treści racjonalne i naukowe, ale także silnie zrośnięte z huma­nizmem. Popularność socjalizmu wiązać należy zatem zarówno ze zwiększającą się rolą nauki jako czynnika decydującego o kształ­cie współczesnej cywilizacji i kierunkach przyszłego rozwoju ludzkości, jak i z rosnącą równolegle potrzebą refleksji człowieka nad samym sobą i jego miejscem w świecie.

OBIEKTYWNY FAKT

Socjalistyczna koncepcja międzynarodowej wymiany nie od­mawia nikomu prawa do upowszechniania swej ideologii w świe­cie z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie to ideologia przepojona ideałami humanizmu i jej rozprzestrzenianie następować będzie z zachowaniem uczciwych reguł gry. Winno się to jednak opierać na rzeczowym argumentowaniu własnych racji, prezentowaniu ich w otwartej polemice z ideami o przeciwnym znaku, na kry­tyce innych poczynań i poglądów przez demaskowanie ukrytych intencji czy interesów oraz wydobywanie właściwych wymiarów i znaczeń z zachodzących wydarzeń.Winno temu towarzyszyć uznanie obiektywnego faktu, że na styku ideologii upowszechnia­nych w dzisiejszym, podzielonym świecie rodzi się konflikt war­tości.