Monthly Archives: Czerwiec 2011

RYWALIZACJA IDEI

Rywalizacja idei może i powinna jednak mieć charakter uczciwego dyskursu, w którym obstawanie przy własnych ra­cjach nie wyklucza rozprawiania się z hasłami i tezami drugiej strony, przede wszystkim przez porównywanie ich z realiami społecznymi i politycznymi.Alternatywą tak pojętej konfrontacji w

GŁÓWNE TWIERDZENIE

Wychodząc z głównego twierdzenia teorii marksistowskiej o  jedności ideologii i polityki, założenie ideologicznego charakteru funkcji zewnętrznej współczesnego państwa musi jednocześnie oznaczać, że działalność środków masowego przekazu nie może nie wspierać jego polityki zagranicznej, co dotyczy zresztą każ­dego współczesnego państwa. W niczym

PRAWDZIWOŚĆ STWIERDZENIA

Nie sposób podważać prawdziwości stwierdzenia, że o warto­ści czy szkodliwości komunikowanych treści nie decyduje jeszcze sam fakt ich zaangażowania po stronie jakiejś polityki, lecz ja­kość samej polityki mierzonej według różnych uchwytnych kry­teriów. Stąd też trudno się zgodzić z częstym na

UZNANIE FAKTU

Reasumując: uznanie faktu, że kultura jest wizytówką osią­gnięć każdego narodu jest jednocześnie uznaniem jej ważkiej roli w kształtowaniu jego wizerunku w oczach innych narodów. Oz.nacza to z kolei, że treści kulturalne oferowane zagranicy muszą być przesycone elementami moralno-ideowymi, oczywi­ście także treści