Monthly Archives: Maj 2011

TRUDNE STOSOWANIE

Trudno byłoby zatem stosować podwójne kryteria do treści kul­turowych upowszechnianych w ramach danego społeczeństwa i tych adresowanych do odbiorcy zagranicznego, jeśli przyjmuje się jako zasadę odrzucenie „myślenia proeksportowego” i nie wy­dzielania standardowej produkcji kulturalnej przeznaczonej wy­łącznie na zagranicę. Słuszność tej

ROLA WYCHOWAWCZA

Szkicując to obszerne zagadnienie koncentrujemy się głów­nie na przedstawieniu rozwiązań modelowych w tej dziedzinie (podobnie jak modelowo ujmowaliśmy również problem wolności informacji we współczesnym społeczeństwie burżuazyjnym bez zagłębiania się w praktykę jej realizacji w warunkach kapita­lizmu państwowomonopolistycznego), choć — tam

FUNKCJA INFORMACJI

Literatura marksistowska dotycząca funkcji informacji i kul­tury w społeczeństwie socjalistycznym obejmuje szereg różnych dziedzin, zwłaszcza teorię i praktykę socjalistycznej propagandy, oświaty i wychowania, a także inne dyscypliny społeczno-politycz­ne, które badają przesłanki społecznego uczestnictwa w kulturze, system funkcjonowania środków masowego przekazu,