//////

Archive for Maj, 2011

TRUDNE STOSOWANIE

Trudno byłoby zatem stosować podwójne kryteria do treści kul­turowych upowszechnianych w ramach danego społeczeństwa i tych adresowanych do odbiorcy zagranicznego, jeśli przyjmuje się jako zasadę odrzucenie „myślenia proeksportowego” i nie wy­dzielania standardowej produkcji kulturalnej przeznaczonej wy­łącznie na zagranicę. Słuszność tej tezy potwierdza zresztą sama rzeczywistość: nie znajdziemy dziś państwa, które by rezygno­wało z przesycania swymi wartościami ideowopolitycznymi i mo­ralnymi wytworów informacyjno-kulturowych oferowanych in­nym narodom.Najistotniejszym obok idei pokojowego współistnienia elemen­tem socjalistycznej koncepcji komunikowania międzynarodowego jest społeczna rola informacji i kultury, którą państwa socjali­styczne uznają za jeden z zasadniczych czynników swej we­wnętrznej i zagranicznej polityki kulturalnej.

ROLA WYCHOWAWCZA

Szkicując to obszerne zagadnienie koncentrujemy się głów­nie na przedstawieniu rozwiązań modelowych w tej dziedzinie (podobnie jak modelowo ujmowaliśmy również problem wolności informacji we współczesnym społeczeństwie burżuazyjnym bez zagłębiania się w praktykę jej realizacji w warunkach kapita­lizmu państwowomonopolistycznego), choć — tam gdzie jest to niezbędne, sygnalizujemy także realne uwarunkowania praktyki łącznie z obiektywnymi i subiektywnymi przeszkodami i wypa­czeniami w realizacji społecznych funkcji informacji i kultury w państwie socjalistycznym. Rozwiązania modelowe w tym za­kresie omawiamy jedynie szkicowo, ponieważ chodzi nam tu tylko o wydobycie źródeł i inspiracji ideowopolitycznych, które tkwią w systemie komunikowania społecznego w państwie so­cjalistycznym, a które mają także kluczowe znaczenie dla reali­zowanej przez nie koncepcji komunikowania się z innymi naro­dami.

FUNKCJA INFORMACJI

Literatura marksistowska dotycząca funkcji informacji i kul­tury w społeczeństwie socjalistycznym obejmuje szereg różnych dziedzin, zwłaszcza teorię i praktykę socjalistycznej propagandy, oświaty i wychowania, a także inne dyscypliny społeczno-politycz­ne, które badają przesłanki społecznego uczestnictwa w kulturze, system funkcjonowania środków masowego przekazu, politykę kulturalną oraz rolę partii i państwa w tym procesie. Rezygnując zatem z bardziej szczegółowego omawiania tych kwestii zwróci­my uwagę jedynie na te elementy, które są niezbędne dla zro­zumienia socjalistycznej koncepcji komunikowania międzynaro­dowego. W państwie socjalistycznym informacja i kultura — a ujmu­jąc rzecz przedmiotowo — środki masowego przekazu i instytucje kulturalne mają za zadanie służyć wychowaniu społeczeństwa w duchu ideologii socjalistycznej. Jest to naturalną konsekwencją ich statusu: pozostając we władaniu społeczeństwa mają temu społeczeństwu służyć.