Monthly Archives: Kwiecień 2011

TREŚĆ POJĘCIA

Treść pojęcia „wychowanie socjalistyczne” nie jest czymś statycznym, zmienia się wraz z rozwojem społeczeństwa obejmując coraz to nowe dziedziny.Można w tym procesie wyróżnić trzy zasadnicze cele, które mieści w sobie pojęcie wychowania socjalistycznego i którym winny zostać podpo­rządkowane treści i

WYCHOWANIE W DUCHU

Wychowanie w duchu internacjonalizmu, solidarności i współpracy z innymi narodami, poszanowania dla ich odmienności; wychowanie upo­wszechniające w’świadomości społecznej wszystkie humanistyczne warto­ści tkwiące w dorobku cywilizacyjno-kulturalnym innych narodów. Reali­zacja tego celu wychowawczego stwarza sprzyjające przesłanki dla aktyw­nego uczestnictwa krajów socjalistycznych w

WZORY I WARTOŚCI KULTURY

Socjalizm, odrzucając tradycje podporządkowania kultury wą­skim klasowym celom burżuazji, stworzył naturalne przesłanki dla udostępnienia społeczeństwom historycznego dorobku kultu­ralnego własnego i innych narodów.Charakteryzując ten nowy etap w dziejach kultury W. I Le­nin powiedział na III Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad:„Dawniej cały rozum ludzki,

ZACIERANIE PODZIAŁÓW

Daje to gwarancję, a przy­najmniej szansę, że w miarę rozwoju społeczeństwa socjalistycz­nego coraz szersze jego kręgi przestają być jedynie konsumen­tem kultury stając się twórcami wartości duchowych. ,,(…) szcze­gólna cecha współczesnego etapu rozwoju socjalizmu, w tym tak­że jego kultury duchowej, polega

PODZIAŁ WYTWORÓW

Jęśli można mówić o ja­kimkolwiek podziale wytworów kulturowych, to tylko na dobre i złe, zawierające wartości humanistyczne i ich pozbawione. Fakt, że kultura socjalistyczna jest kulturą w dobrym sensie tego sło­wa popularną nie może w niczym obniżyć jej rangi, lecz