Monthly Archives: Marzec 2011

ZAKŁÓCENIA PROCESÓW

Procesy te nigdy i nigdzie w świecie socjalistycz­nym nie przebiegały bez zakłóceń. W różnych okresach budow­nictwa socjalistycznego dochodziło do mniejszych lub większych rozdźwięków między rozwiązaniami modelowymi a praktyką, która miała je realizować. Rozdźwięki te zaczynają się najpierw w sferze funkcjonowania

SPOŁECZNA NATURA INFORMACJI

Społeczna natura informacji i kultury w państwie socjalistycznym wymaga rzeczywistego uspołecznienia potrzeb i aspiracji w tej dziedzinie, czemu nie służy nadmierna instytucjonalizacja czy wręcz etatyzacja sterowania informacją i kulturą, bo to grozi ich fasadowością. A wtedy już łatwo o wy­paczenia

NIEKORZYSTNE ZJAWISKA

Dostrzegając te niekorzystne zjawiska, kontrastujące z nad­rzędnymi pryncypiami kultury socjalistycznej, nie można jednak ignorować oczywistego faktu, że społeczeństwa socjalistyczne pod­jęły dzieło zbudowania kultury nowego typu, tworząc nowe wzo­ry i wartości. Zrozumiałe przeto, że trudno im było ustrzec się błędów i

GRUNTOWANIE WARTOŚCI

Gruntowanie tych wartości w świadomości ludzkiej jest procesem długotrwałym, ale raz zin- ternalizowane stanowią normę aksjologiczną, która jest istotnym czynnikiem wprawiającym w ruch mechanizmy korygujące wy­paczenia ustrojowe.Jednym z najważniejszych osiągnięć państw socjalistycznych jest stworzenie strukturalnych przesłanek realizacji modelu kul­tury humanistycznej.