//////

Archive for Luty, 2011

WSZYSTKIE KRYTERIA

Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro humanizm jest integralną częścią socjalistycznego systemu wartości.Określając najogólniej wychowawczą rolę kultury trzeba jeszcze stwierdzić, że w państwie socjalistycznym nie powinna ona zostać sprowadzona jedynie do zadań doraźnej politycznej mobilizacji społeczeństwa, a więc do funkcji wyłącznie propagan­dowej, trzeba bowiem uwzględniać swoistość kultury oraz jej ważką rolę w budzeniu i kształtowaniu estetycznych i moralnych odczuć społeczeństwa.Wszystkie te kryteria określające społeczną rolę kultury mu­szą siłą rzeczy odnosić się również do wąsko pojętej kultury  artystycznej — sztuki. „Podstawowym kryterium słuszności i po­stępowości żądań stawianych sztuce jako elementowi społecznego wychowania pisze J. Kossak — stają się (…) nie ogólne ujęcia wychowawczej funkcji sztuki, lecz konkretne treści (…) oraz kon­kretne społeczne oddziaływanie tych treści. Dlatego sprawą naj­ważniejszą jest kierunek myśli i ideałów, pragnień i dążeń, jakie zaszczepia sztuka.

MARKSISTOWSKO-LENINOWSKA KONCEPCJA WOLNOŚCI INFORMACJI

Podobne zadania co kultura ma do spełnienia — uwzględnia­jąc całą jej specyfikę — także informacja. Mówimy o informacji jako pewnego rodzaju pojęciu zbiorczym ściśle przylegającym do sfery propagandy, którego to z kolei pojęcia nauka marksistow­ska — w odróżnieniu od burżuazyjnej teorii komunikowania — nie dyskredytuje uznając słusznie, że oddziaływania w tej sferze można dyskredytować lub afirmować tylko z punktu widzenia ich społecznego sensu i wartości humanistycznych.Zresztą, gdy bierzemy pod uwagę całokształt działalności środ­ków masowego komunikowania w państwie socjalistycznym, to trudno w ogóle uzasadnić potrzebę oddzielania informacji spo­łecznej od kultury czy też nauki, oświaty i wychowania.