Monthly Archives: Luty 2011

WSZYSTKIE KRYTERIA

Nie mogłoby być zresztą inaczej, skoro humanizm jest integralną częścią socjalistycznego systemu wartości.Określając najogólniej wychowawczą rolę kultury trzeba jeszcze stwierdzić, że w państwie socjalistycznym nie powinna ona zostać sprowadzona jedynie do zadań doraźnej politycznej mobilizacji społeczeństwa, a więc do funkcji

MARKSISTOWSKO-LENINOWSKA KONCEPCJA WOLNOŚCI INFORMACJI

Podobne zadania co kultura ma do spełnienia — uwzględnia­jąc całą jej specyfikę — także informacja. Mówimy o informacji jako pewnego rodzaju pojęciu zbiorczym ściśle przylegającym do sfery propagandy, którego to z kolei pojęcia nauka marksistow­ska — w odróżnieniu od burżuazyjnej