//////

Archive for Styczeń, 2011

INFORMACJA SPOŁECZNA

Za informację społeczną należy uznać bowiem — jak to już uprzednio stwierdziliśmy — nie tylko oderwaną cząstkę wiedzy o bieżących faktach i wydarzeniach, co mieści się w potocznym rozumieniu tego terminu, ale także całokształt wiedzy przekazywanej społe­czeństwu przez środki przekazu, wiedzy niezbędnej do jego fun­kcjonowania. Jeśli zatem informacja ma tak istotne i szeroko określone funkcje społeczne, to nie może być rozpatrywana tylko w kategoriach dobra indywidualnego, czy przedmiotu konsumpcji jak w społeczeństwie kapitalistycznym, ale także — a może prze­de wszystkim — w kategoriach dobra społecznego. Jeśli więc w państwie socjalistycznym komunikowanie masowe ma społeczny charakter, to logiczną tego konsekwencją jest uspołecznienie środ­ków tego komunikowania.