Monthly Archives: Grudzień 2010

NAJISTOTNIEJSZY ELEMENT

Występujący w tej sferze dysonans między społeczną funkcją komunikowania, co ma miejsce w roz­winiętych społeczeństwach kapitalistycznych, a prywatnym wła­daniem środkami masowego przekazu jest jedną ze struktural­nych sprzeczności współczesnego kapitalizmu, egzemplifikacją sprzeczności między jego bazą a nadbudową.Elementem najistotniejszym do zrozumienia społecznej

STWORZONE WARUNKI

Warunki takie stwarza przede wszystkim uspołecznienie środków komunikowania, czyli oparcie ich na za­sadach ekonomicznych, jakie obowiązują w państwie socjalistycz­nym. Jeśli w państwie tego typu wszystkie podstawowe środki produkcji są własnością całego społeczeństwa, to cóż mogłoby uzasadniać inny sposób władania środkami

WOLNOŚĆ INFORMACJI

Uwagi W. I. Lenina na temat wolności informacji dotyczą prasy drukowanej, radio w swej funkcji środka masowego prze­kazu pojawiło się bowiem dopiero u schyłku jego życia. Niemniej koncepcję wolności informacji, tak jak ją widział W. I. Lenin, można odnieść do

WOLNOŚĆ INFORMACJI DZIŚ

Słowa W. I. Lenina o radiu jako „gazecie bez papieru i bez odległości” są pewną wskazówką metodologiczną, która pozwala określić rolę całego skomplikowanego procesu komunikowania za pomocą nowoczesnych środków przekazu umożliwiających swobodny dostęp do informacji wszystkim członkom społeczeń­stwa socjalistycznego.Dziś wolność

STOSOWANIE DO RODZAJÓW

Można by więc sto­sownie do rodzajów treści przekazywanych za ich pośrednictwem mó­wić (…) o takich funkcjach tych środków, jak: polityczna, ekonomiczna, społeczna i kulturalna lub informacyjna, publicystyczna, oświatowa i roz­rywkowa. Bez względu na to, ile funkcji wydzielimy, należy podkreślić, że

AKTUALNOŚĆ SŁÓW

I. Lenina, że dopóki socjalizm będzie współegzy- stował z kapitalizmem, dopóty sprawa wolności w ogóle, a więc także i wolności informacji, będzie źródłem ostrych kontrowersji, a burżuazja nieraz „podniesie przeciwko nam sztandar wolności”.O   aktualności tych słów wypowiedzianych kilkadziesiąt lat temu

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE DIALOGOWI KULTUR

Przesłanki umożliwiające dialog kultur za pośrednictwem ko­munikowania masowego są różnorodne. Co się tyczy kultury so­cjalistycznej, tó wspomnieć należy zwłaszcza o dwóch takich przesłankach. Pierwsza z nich to bogactwo wartości, które tkwią w niej samej i które zasługują na to, by