Monthly Archives: Październik 2010

TWÓRCA TEORII

To właśnie twórca teorii socjalizmu wypo­wiedział te słowa, że „dorobek duchowy różnych narodów jest dorobkiem ogólnoludzkim”. W kilkadziesiąt lat później W. I. Le­nin tworząc wizję realnej kultury socjalistycznej stwierdził, że „marksizm (…) bynajmniej nie odrzucił najcenniejszych zdobyczy epoki burżuazyjnej, lecz

WYRÓŻNIONA WSPÓŁPRACA

„Marksizm — pisze B. Suchodolski — już dawno porzucił ciasną koncepcję «kułtury proletariackiej» przeciwsta­wionej całemu dziedzictwu kulturalnemu świata i stał się otwar­ty na uniwersalne wartości humanistyczne”.W marksistowskiej literaturze z zakresu międzynarodowych stosunków kulturalnych wyodrębnia się niekiedy różne obszary kultury będące

WEDŁUG INNEJ KLASYFIKACJI

Według innej jeszcze klasyfikacji, „pierwszy obszar — to te wartości kultury, które dany naród uważa za najważniejsze, ciągłe, trwałe, które reprezentują jego szczytowy dorobek w skali historycznej (…) Drugi obszar — to elitarna kultura współcze­sna”i trzeci — to kultura masowa,

NA WSZYSTKICH OBSZARACH

Na wszystkich obszarach danej kultury można się bowiem doszukać wspólnego mianownika wartości, w którym mieszczą się określone rekomen­dacje społeczne, ideologiczne itp., a wśród nich swoiste tradycje narodowe, model kultury i rozrywki, wzorce stosunków między­ludzkich, akceptację lub dezaprobatę dla takich czy

KOMUNIKOWANIE DLA POKOJU

W literaturze marksistowskiej wymienia się na pierwszym miejscu sprawę pokoju i prowadzące doń środki, kształtowanie atmosfery zaufania i przyjaźni poprzez poznawanie się narodów i ich kultur.Taką samą artykulację sprawy pokoju starają się eksponować oczywiście różne siły polityczne w dzisiejszym świecie,

ROLA KOMUNIKOWANIA

Tak określiła rolę komunikowania między narodami berlińska konferencja 29 partii komunistycznych i robotniczych Europy, która wezwała do walki:„— o to, by zachowując obiektywizm, środki masowej infor­macji służyły wszędzie wzajemnemu poznaniu się, rozpowszech­nianiu idei ułatwiających lepsze wzajemne zrozumienie, pogłę­bianiu klimatu zaufania