//////

Archive for Wrzesień, 2010

CZYNNIK IDEOLOGICZNO-POLITYCZNY W KOMUNIKOWANIU MIĘDZYNARODOWYM

Marksistowska teoria komunikowania silnie akcentuje ideolo­giczny charakter zagranicznej działalności informacyjno-kultu- ralnej państwa socjalistycznego, stanowiącej ważny składnik jego funkcji zewnętrznej, i opowiada się za komunikowaniem zaan­gażowanym, które nie może pozostać neutralnym wobec ideolo­gicznych i społecznych problemów naszej epoki.„Dzisiaj — pisze A. Sowietow — chyba wszyscy są zgodni co do tego, że w naszych warunkach znaczenie ideologii w polityce wewnętrznej i zagranicznej, w całym życiu społeczeństwa jest tak wielkie, jak nigdy przedtem (…) Komuniści wychodzą z za­łożenia, że przede wszystkim należy tu uwzględnić zasadnicze przemiany społeczno-polityczne charakteryzujące naszą epokę historyczną: umocnienie się światowego systemu socjalizmu, ogromną siłę i autorytet polityczny międzynarodowej klasy ro­botniczej, coraz jaśniejsze zrozumienie przez masy pracujące swojej roli prawdziwych twórców historii”.

W PRZYJĘTEJ NAUCE

W przyjętej przez naukę marksistowską definicji ideologię określa się jako „system poglądów, idei, powstających w świado­mości ludzi jako odbicie ich bytu społecznego i wyrażających się w rozmaitych formach świadomości społecznej”.Cytowana definicja zawiera w sobie bogactwo treści, które stosowane w konkretnych warunkach walki ideologicznej rozcią­gają się na szereg płaszczyzn: na wszystko to, w czym między obydwoma systemami zachodzą zasadnicze, uwarunkowane kla­sowo różnice i przeciwstawności.Państwa socjalistyczne nie kryją, że jednym z celów ich dzia­łalności informacyjno-kulturalnej na zagranicę jest obok sprawy pokoju i współpracy między narodami kształtowanie obiektyw­nego obrazu socjalizmu i łagodzenie różnych deformacji, jakie za przyczyną długoletniej indoktrynacji antykomunistycznej tkwią w szerokich kręgach opinii publicznej świata kapitalistycznego.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Wrzesień, 2010.