Monthly Archives: Sierpień 2010

KONCEPCJA SPOŁECZNA

Wybór pada często na koncepcję „społecznej odpowiedzialności komu­nikowania”, która nawiązuje genetycznie do stworzonej na użytek we­wnętrzny państw kapitalistycznych koncepcji j,społecznej odpowiedzialności prasy” (social responsibility of the press).Koncepcja, o której mowa, odrzuca — jak to określają jej rzecznicy — dwa skrajne

RZECZNICY KONCEPCJI

Rzecznicy koncepcji akcentując potrzebę aktywnej kontroli społecznej nad mass mediami zastrzegają jednak, że chodzi im nie o kontrolę zinsty­tucjonalizowaną, lecz spontaniczną, nie sterowaną przez organy państwo­we. Nie kwestionują oni też w zasadzie obecnej formy funkcjonowania środków masowego przekazu w państwie

OMAWIANA KONCEPCJA

Omawianej koncepcji można postawić zarzut utopijności, nie propo­nuje ona bowiem instytucjonalnych gwarancji egzekwowania odpowiedzial­ności twórcy za treść przekazów, które tworzy, a jedyne sankcje za nie­odpowiedzialność, tworzenie treści społecznie szkodliwych, widzi w sferze moralnych osądów takich działań. Zarzut dotyczy zwłaszcza braku