//////

Archive for Sierpień, 2010

OKREŚLONY CEL DZIAŁAŃ

Tak określony cel tych działań wypływa z przeświadczenia, że każde państwo, każdy naród posiada prawo do prezentacji swych osiągnięć w świecie, jeśli czyni to w zgodzie z koegzystencyjnymi regułami gry.Państwa socjalistyczne jasno wyrażają swe stanowisko, że nie uważają za sprzeczne z duchem i literą pokojowego współ­istnienia oraz postanowieniami KBWE głoszenie swej ideologii w świecie. Poparte jest to przeświadczeniem, że wizja świata zaproponowana przez humanistyczną ideologię socjalizmu jest obiektywnie zgodna w swej istocie z tendencją rozwojową ludz­kości, świadomością ludzi pracy na całym świecie. Socjalizm, uogólniając dążenia ludzkości, stał się w ciągu kilkudziesięciu lat istotnym elementem cywilizacji i kultury współczesnego świata; stale wzrasta jego popularność i siła oddziaływania.

UOGÓLNIENIE DĄŻEŃ

Socjalizm, uogólniając dążenia ludzkości, stał się w ciągu kilkudziesięciu lat istotnym elementem cywilizacji i kultury współczesnego świata; stale wzrasta jego popularność i siła oddziaływania. Jest to na­turalna konsekwencja wzrostu zapotrzebowania świata na treści, którymi przesycona jest ideologia socjalizmu. Są to nie tylko treści racjonalne i naukowe, ale także silnie zrośnięte z huma­nizmem. Popularność socjalizmu wiązać należy zatem zarówno ze zwiększającą się rolą nauki jako czynnika decydującego o kształ­cie współczesnej cywilizacji i kierunkach przyszłego rozwoju ludzkości, jak i z rosnącą równolegle potrzebą refleksji człowieka nad samym sobą i jego miejscem w świecie.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Sierpień, 2010.