//////

Archive for Lipiec, 2010

WIELE TWIERDZEŃ

Wiele twierdzeń koncepcji „społecznej odpowiedzialności ko­munikowania” współbrzmi z koncepcją realizowaną w tej mierze przez państwa socjalistyczne. Socjalizm uznaje wewnętrzny na­kaz odpowiedzialnego postępowania człowieka, zwłaszcza w sy­tuacjach społecznie doniosłych, za moralnie wyższy niż kontrola zewnętrzna. Do tego sprowadza się właśnie funkcja obowiązu­jących w państwie socjalistycznym kodeksów honorowych i etyki zawodowej.Równocześnie jednak trzeba realistycznie oceniać, że normy moralne i społeczny osąd danego działania nie będą doskonałym instrumentem jego kontroli, dopóki poczucie odpowiedzialności za użycie, a ściślej — nadużycie środków komunikowania nie stanie się obligującą normą myślenia.

OPATRZENIE DZIAŁAŃ

Stąd wynika potrzeba opa­trzenia działań w tej sferze jakąś sankcją, która byłaby swoistą „klapą bezpieczeństwa”, środkiem egzekwowania odpowiedzial­ności twórcy za treść przekazów, które — jak to potwierdza rzeczywistość — nie zawsze i nie wszędzie spełniają wymóg od­powiedzialności. Sankcji takiej teoria marksistowska upatruje w odpowie­dzialności państwa za treści informacyjno-kulturowe będące przedmiotem obrotu międzynarodowego. Nie jest to za­pewne rozwiązanie najdoskonalsze — bo nie ma rozwiązań do­skonałych — ale jak dotychczas społeczność międzynarodowa nie wypracowała środka bardziej skutecznego.