Monthly Archives: Lipiec 2010

WIELE TWIERDZEŃ

Wiele twierdzeń koncepcji „społecznej odpowiedzialności ko­munikowania” współbrzmi z koncepcją realizowaną w tej mierze przez państwa socjalistyczne. Socjalizm uznaje wewnętrzny na­kaz odpowiedzialnego postępowania człowieka, zwłaszcza w sy­tuacjach społecznie doniosłych, za moralnie wyższy niż kontrola zewnętrzna. Do tego sprowadza się właśnie funkcja

OPATRZENIE DZIAŁAŃ

Stąd wynika potrzeba opa­trzenia działań w tej sferze jakąś sankcją, która byłaby swoistą „klapą bezpieczeństwa”, środkiem egzekwowania odpowiedzial­ności twórcy za treść przekazów, które — jak to potwierdza rzeczywistość — nie zawsze i nie wszędzie spełniają wymóg od­powiedzialności. Sankcji takiej teoria marksistowska