//////

Archive for Lipiec, 2010

OBIEKTYWNY FAKT

Socjalistyczna koncepcja międzynarodowej wymiany nie od­mawia nikomu prawa do upowszechniania swej ideologii w świe­cie z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie to ideologia przepojona ideałami humanizmu i jej rozprzestrzenianie następować będzie z zachowaniem uczciwych reguł gry. Winno się to jednak opierać na rzeczowym argumentowaniu własnych racji, prezentowaniu ich w otwartej polemice z ideami o przeciwnym znaku, na kry­tyce innych poczynań i poglądów przez demaskowanie ukrytych intencji czy interesów oraz wydobywanie właściwych wymiarów i znaczeń z zachodzących wydarzeń.Winno temu towarzyszyć uznanie obiektywnego faktu, że na styku ideologii upowszechnia­nych w dzisiejszym, podzielonym świecie rodzi się konflikt war­tości.

RYWALIZACJA IDEI

Rywalizacja idei może i powinna jednak mieć charakter uczciwego dyskursu, w którym obstawanie przy własnych ra­cjach nie wyklucza rozprawiania się z hasłami i tezami drugiej strony, przede wszystkim przez porównywanie ich z realiami społecznymi i politycznymi.Alternatywą tak pojętej konfrontacji w sferze idei jest wro­gość ideologiczna z całym swym sztafażem metod i technik, które charakteryzowały okres zimnowojenny. Oczywiście państwa so­cjalistyczne nie wyrażają aprobaty dla takich reguł rywalizacji między systemami.Zasady konfrontacji w tej sferze, które proponuje socjalizm, wypływają z przekonania, że jeśli rola ideologii we współczesnym świecie nie tylko nie maleje, lecz rośnie, a żadna ze stron nie re­zygnuje z próby wykazania swej wyższości, to nie można pozo­stawić bez odpowiedzi pytania, według jakich reguł winna się ta konfrontacja odbywać, jeśli nie ma się przerodzić w ogólną wro­gość.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Lipiec, 2010.