//////

Archive for Maj, 2010

TRUDNE STOSOWANIE

Trudno byłoby zatem stosować podwójne kryteria do treści kul­turowych upowszechnianych w ramach danego społeczeństwa i tych adresowanych do odbiorcy zagranicznego, jeśli przyjmuje się jako zasadę odrzucenie „myślenia proeksportowego” i nie wy­dzielania standardowej produkcji kulturalnej przeznaczonej wy­łącznie na zagranicę. Słuszność tej tezy potwierdza zresztą sama rzeczywistość: nie znajdziemy dziś państwa, które by rezygno­wało z przesycania swymi wartościami ideowopolitycznymi i mo­ralnymi wytworów informacyjno-kulturowych oferowanych in­nym narodom.Najistotniejszym obok idei pokojowego współistnienia elemen­tem socjalistycznej koncepcji komunikowania międzynarodowego jest społeczna rola informacji i kultury, którą państwa socjali­styczne uznają za jeden z zasadniczych czynników swej we­wnętrznej i zagranicznej polityki kulturalnej.

ROLA WYCHOWAWCZA

Szkicując to obszerne zagadnienie koncentrujemy się głów­nie na przedstawieniu rozwiązań modelowych w tej dziedzinie (podobnie jak modelowo ujmowaliśmy również problem wolności informacji we współczesnym społeczeństwie burżuazyjnym bez zagłębiania się w praktykę jej realizacji w warunkach kapita­lizmu państwowomonopolistycznego), choć — tam gdzie jest to niezbędne, sygnalizujemy także realne uwarunkowania praktyki łącznie z obiektywnymi i subiektywnymi przeszkodami i wypa­czeniami w realizacji społecznych funkcji informacji i kultury w państwie socjalistycznym. Rozwiązania modelowe w tym za­kresie omawiamy jedynie szkicowo, ponieważ chodzi nam tu tylko o wydobycie źródeł i inspiracji ideowopolitycznych, które tkwią w systemie komunikowania społecznego w państwie so­cjalistycznym, a które mają także kluczowe znaczenie dla reali­zowanej przez nie koncepcji komunikowania się z innymi naro­dami.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Maj, 2010.