Monthly Archives: Maj 2010

ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU

Zwiększanie się udziału tych uczestników w procesie komu­nikowania jest istotną przesłanką jego rozwoju w pożądanym kierunku, chroni je bowiem przed nadmierną etatyzacją, która zawsze kryje w sobie ryzyko wąskopraktycystycznego pojmowa­nia odpowiedzialności państwa jako bieżącej, ścisłej kontroli nad strumieniem przekazów informacyjno-kulturowych

SKUTEK NADUŻYĆ

Właśnie m.in. wskutek tych nadużyć państwa socjalistyczne utrzymują swą kontrolę nad przepływem informacji, a mogłoby jej nie być, gdyby do nadużyć wolności informacji w obrocie międzynarodo­wym nie dochodziło. Dodać tu jeszcze trzeba, że w takiej formule odpowiedzialności państwa kryje się

ZASTRZEŻENIA PAŃSTW

Jednocześnie każde państwo socjalistyczne zastrzega sobie przy tym prowadzenie pewnego wycinka oficjalnej zagranicznej polityki informacyjno-kulturalnej, ale z tego nie rezygnuje prze­cież żadne państwo, łącznie z rozwiniętymi państwami kapitali­stycznymi. Praktyka dowodzi zresztą, że działalność Zachodu w dziedzinie komunikowania prowadzona przez oficjalne