//////

Archive for Kwiecień, 2010

FUNKCJA INFORMACJI

Literatura marksistowska dotycząca funkcji informacji i kul­tury w społeczeństwie socjalistycznym obejmuje szereg różnych dziedzin, zwłaszcza teorię i praktykę socjalistycznej propagandy, oświaty i wychowania, a także inne dyscypliny społeczno-politycz­ne, które badają przesłanki społecznego uczestnictwa w kulturze, system funkcjonowania środków masowego przekazu, politykę kulturalną oraz rolę partii i państwa w tym procesie. Rezygnując zatem z bardziej szczegółowego omawiania tych kwestii zwróci­my uwagę jedynie na te elementy, które są niezbędne dla zro­zumienia socjalistycznej koncepcji komunikowania międzynaro­dowego. W państwie socjalistycznym informacja i kultura — a ujmu­jąc rzecz przedmiotowo — środki masowego przekazu i instytucje kulturalne mają za zadanie służyć wychowaniu społeczeństwa w duchu ideologii socjalistycznej. Jest to naturalną konsekwencją ich statusu: pozostając we władaniu społeczeństwa mają temu społeczeństwu służyć.

TREŚĆ POJĘCIA

Treść pojęcia „wychowanie socjalistyczne” nie jest czymś statycznym, zmienia się wraz z rozwojem społeczeństwa obejmując coraz to nowe dziedziny.Można w tym procesie wyróżnić trzy zasadnicze cele, które mieści w sobie pojęcie wychowania socjalistycznego i którym winny zostać podpo­rządkowane treści i formy oddziaływania na społeczeństwo:wychowanie w duchu patriotyzmu i szacunku dla historii własnej ojczyzny, postępowych tradycji i wartości ukształtowanych w toku dzie­jów. Chodzi o kształtowanie takich wzorców patriotyzmu, z którego ema­nuje duma narodowa i poczucie własnej tożsamości wolne jednak od na­cjonalizmu czy etnocentryzmu;kształtowanie modelu osobowego człowieka socjalizmu otwartego na wszystkie istotne wartości, zdolnego do myślenia w kategoriach narodu i państwa oraz aktywnego uczestnictwa w przemianach społecznych swego kraju.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Kwiecień, 2010.