Monthly Archives: Marzec 2010

WZAJEMNA WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

Warto zatem naszkicować krótko, jak doktryna marksistowska pojmuje suwerenność we współczesnych coraz ściślejszych stosunkach mię­dzynarodowych.W warunkach wzajemnej współzależności i wzrastającej współ­pracy międzynarodowej — dwustronnej i wielostronnej — każde suwerenne państwo przyjmuje na siebie wiele zobowiązań, zmu­szone jest do przestrzegania pewnych

WŁASNA WOLA

Własna wola danego państwa nie powinna być zatem tożsama z jego absolutną wolnością, lecz ze świadomością istnienia ko­niecznych ograniczeń, podyktowanych dobrem stosunków między­narodowych. W tym tylko sensie można mówić o granicach suwerenności, pojmowanych jako zgodnych z wolą państwa zobo­wiązań respektujących

ŹRÓDŁO OGÓLNYCH NORM

Są to jednocześnie zasady, które — wobec braku lub niekom­pletności przepisów szczegółowych — winny stanowić źródło ogólnych norm współżycia w sferze komunikowania. Poczucie od­powiedzialności państwa można zatem uznać za element rekom­pensujący niedoskonałości uregulowań normatywnych w oma­wianej dziedzinie.Można z tegó wywieść