//////

Archive for Marzec, 2010

WYCHOWANIE W DUCHU

Wychowanie w duchu internacjonalizmu, solidarności i współpracy z innymi narodami, poszanowania dla ich odmienności; wychowanie upo­wszechniające w’świadomości społecznej wszystkie humanistyczne warto­ści tkwiące w dorobku cywilizacyjno-kulturalnym innych narodów. Reali­zacja tego celu wychowawczego stwarza sprzyjające przesłanki dla aktyw­nego uczestnictwa krajów socjalistycznych w procesie komunikowania mię­dzynarodowego.Przesłanką, lecz nie gwarancją, szerokiego udziału społe­czeństw socjalistycznych w procesie zapoznawania się z warto­ściami innych narodów są trzy czynniki, które jednocześnie są najbardziej charakterystycznymi cechami socjalistycznego mo­delu kultury: rzeczywista demokratyzacja w zakresie dostępu do dóbr kulturalnych; mecenat państwa i organizacji społecznych nad rozwojem kultury;rozbudzenie kulturalnej i kulturotwórczej aktywności spo­łeczeństwa. Wymienione czynniki odgrywają istotną rolę także w polityce współpracy kulturalnej państw socjalistycznych z zagranicą. Jej ścisłe synchronizowanie z wewnętrzną polityką kulturalną jest istotną cechą socjalistycznej koncepcji kultury.

WZORY I WARTOŚCI KULTURY

Socjalizm, odrzucając tradycje podporządkowania kultury wą­skim klasowym celom burżuazji, stworzył naturalne przesłanki dla udostępnienia społeczeństwom historycznego dorobku kultu­ralnego własnego i innych narodów.Charakteryzując ten nowy etap w dziejach kultury W. I Le­nin powiedział na III Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad:„Dawniej cały rozum ludzki, cały jego geniusz tworzył tylko po to, aby jednym dać wszystkie dobrodziejstwa techniki i kul­tury, innych zaś pozbawić rzeczy najniezbędniejszych — oświaty i rozwoju. Teraz zaś wszystkie cuda techniki, wszystkie zdobycze kultury będą dorobkiem całego narodu i nigdy odtąd rozum i ge­niusz ludzki nie stanie się narzędziem gwałtu, narzędziem wy­zysku”.W przeciwieństwie do kapitalizmu, gdzie sferą kulturalnej działalności człowieka rządzi zasada rynku: podaż-popyt-zysk, leninowska koncepcja kultury zasadza się na włączeniu i udziale w tej sferze szerokich rzesz narodu, stwarzając tym samym moż­liwości twórczego przejawiania się i rozwoju talentów, tworzenia nowych wartości przez wykorzystanie zdolności, doświadczeń, energii i inicjatyw milionów ludzi.

Search
Archives

You are currently browsing the Edukacja Wyższa blog archives for Marzec, 2010.